Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały V Kadencji(2006-2010) (324-404)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(324-404), menu 251 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(324-404)

(324-404)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 404

 30.07.2010

Uchwała Nr XLIX/404/2010 w sprawie wyrażenia zgody na uznanie długu Gminy Karczew z tytułu wyrównania szkody za wadliwe wniesienie aportu rzeczowego do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

 403

 30.07.2010

Uchwała Nr XLIX/403/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pilzno na pomoc dla powodzian

 

 402

 30.07.2010

Uchwała Nr XLIX/402/2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we wsi Glinki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 455/5 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 401

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/401/2010 w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 52/9, 52/10, 52/12, 52/13, 52/14 w obrębie 9 i działki nr 32/8, 32/9 obręb 10 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 400

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/400/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/325/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew spłacane przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną i konserwację.

 

 399

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/399/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew

 

 398

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/398/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/339/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010 roku dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew

 

 397

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/397/2010 w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 396

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/396/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 w Karczewie

 

 395

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/395/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 w Karczewie.

 

 394

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/394/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 w Karczewie.

 

 393

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/393/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 w Karczewie.

 

 392

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/392/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie.

 

 391

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/391/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Karczewie.

 

 390

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/390/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Karczewie.

 

 389

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/389/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Karczewie.

 

 388

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/388/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

 387

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/387/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

 386

 01.06.2010

Uchwała Nr XLVIII/386/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Całowanie na lata 2010-2017

 

 385

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/385/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa za 2009 rok

 

 384

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/384/2010 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 383

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/383/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/340/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 

 382

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/382/2010 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

 381

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/381/2010 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

 

 380

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/380/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości nabytej przez Gminę Karczew w drodze dziedziczenia

 

 379

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/379/2010 w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 99/2 i 48 w obrębie 05 - własność Gminy Karczew.

 

 378

 29.04.2010

Uchwała Nr XLVII/378/2010 w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 35/14 i 35/16 w obrębie 4 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 377

 12.04.2010

Uchwała Nr XLVI/377/2010 w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010    zał  3

 

 376 

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/376/2010 w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 375

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/375/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew i jej jednostkom podległym

 

 374

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/374/2010 w sprawie zmiany uchwały dot. określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok

 

 373

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/373/2010 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011r.

 

 372

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/372/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki.

 

 371

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/371/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda.

 

 370

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/370/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sobiekursk.

 

 369

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/369/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piotrowice.

 

 368

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/368/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Wielki.

 

 367

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/367/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Otwock Mały.

 

 366

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/366/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrówiec.

 

 365

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/365/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nadbrzeż.

 

 364

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/364/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Nadbrzeska-Władysławów.

 

 363

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/363/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów.

 

 362

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/362/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinki.

 

 361

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/361/2010 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całowanie.

 

 360

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/360/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów na lata 2010-2017

 

 359

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/359/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiekursk na lata 2010-2017    plan odnowy

 

 358

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/358/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowic na lata 2010-2017    plan odnowy

 

 357

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/357/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otwock Wielkina lata 2010-2017

 

 356

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/356/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otwock Mały na lata 2010-2017

 

 355

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/355/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówek na lata 2010-2017    plan odnowy

 

 354

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/354/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówiec na lata 2010-2017     

 

 353

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/353/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kępa Nadbrzeska-Władysławów na lata 2010-2017

 

 352

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/352/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki na lata 2010-2017

 

 351

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/351/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezinka na lata 2010-2017

 

 350

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/350/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 349

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/349/2010 w sprawie: dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 129 w obrębie 25 użytkowanej przez Gminę Karczew.

 

 348

 25.03.2010

Uchwała Nr XLV/348/2010 w sprawie: sprzedaży działek o nr ew. 42/1, 44/2, 44/4, 44/5 w obrębie 4 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 347

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/347/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów w Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku

 

 346

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/346/2010 w sprawie: o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010: zał3

 

 345

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/345/2010 w sprawie: o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

tabela1tabela2zał1zał3zał4

 

 344

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/344/2010 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 343

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/343/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa

 

 342

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/342/2010 w sprawie: określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 341

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/341/2010 w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

 340

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/340/2010 w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji

 

 339

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/339/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew

 

 338

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/338/2010 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na sfinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej na terenie kościoła Świętego Wita w Karczewie

 

 337

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/337/2010 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w roku 2010 w ramach promocji zdrowia

 

 336

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/336/2010 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup aparatu USG.

 

 335

 24.02.2010

Uchwała Nr XLIV/335/2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/310/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 334

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/334/2010 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku

 

 333

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/333/2010 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku

 

 332

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/332/2010 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych

 

 331

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/331/2010 w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok załączniki:


Dochody budżetu na rok 2010Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami(dochody)Zadania inwestycyjne w 2010Wydatki budżetu na rok 2010Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowiPlan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami(wydatki)Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2010Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania NarkomaniiInformacja wyjaśniająca do Budżetu Gminy Karczew na 2010 rok.

 

 330

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/330/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 51 obręb 24 użytkowanej przez Gminę Karczew.

 

 329

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/329/2010 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Karczewie

 

 328

 21.01.2010

Uchwała Nr XLIII/328/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 327

 29.12.2009

Uchwała Nr XLII/327/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dot. finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Otwockiego

 

 326

 29.12.2009

Uchwała Nr XLII/326/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  załączniki:  1, 2, 3, 3a, 4 , 5doch, 5wyd, 8

 

 325

 29.12.2009

Uchwała Nr XLII/325/2009 w sprawie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew spłacane przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną i konserwację.

 

 324

 29.12.2009

Uchwała Nr XLII/324/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw nauczycieli

 

 323

 29.12.2009

Uchwała Nr XLII/323/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii   załącznik

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-12 12:19 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2227
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.