Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (405-485)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(405-485), menu 244 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(405-485)

(405-485)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

Aktualne/Nie aktualne

 485

 31.03.2014

Uchwała Nr L/485/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych w mieście Karczew oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 77,78, 502/2 i 505/2 w obrębie 10 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 484

 31.03.2014

Uchwała Nr L/484/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie

 

 

 483

 31.03.2014

Uchwała Nr L/483/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 

 

 482

 31.03.2014

Uchwała Nr L/482/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2014 roku.

 

 

 481

 31.03.2014

Uchwała Nr L/481/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

 

 480

 31.03.2014

Uchwała Nr L/480/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa

 

 

 479

 31.03.2014

Uchwała Nr L/479/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa 

 

 

 478

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/478/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dot. inwestycji polegającej na budowie instalacji do termicznego  przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych (RDF) oraz osadów ze ścieków komunalnych na energię elektryczną (1 MW) i cieplną (1,03 MW) na działkach  o numerach ewidencyjnych 46/11 i 46/12 z obrębu 129 w m. Otwock

 

 

 477

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2014

 

 

 476

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/476/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa

 

 

 475

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/475/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych w mieście Karczew oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 500, 502, 504 w obrębie 33 stanowiących własność Gminy Karczew i działki nr 501 w obrębie 33 znajdującej się we władaniu Gminy Karczew.

 

 

 474

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/474/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Karczew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 37/4 w obrębie 28,  na czas oznaczony do 20 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń fotowoltaicznych.

 

 

 473

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/473/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie sprzedaży udziału w działce o nr ew. 1061/3 położonej w Otwocku Wielkim

 

 

 472

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/472/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/2 w obrębie 34 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 471

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/471/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 55 w Karczewie stanowiącym własność Gminy Karczew na czas nieoznaczony.

 

 

 470

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/470/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 469

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/469/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2014 roku.

 

 

 468

 25.02.2014

Uchwała Nr XLIX/468/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 2014 roku.

 

 

 467

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku  o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014

 

 

 466

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/466/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew (unieważniony załącznik nr 1)

 

 

 465

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/465/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/427/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonych w Gminie Karczew

 

 

 464

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/464/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu części nieruchomości gruntowej o pow. 525 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. o nr 9 i 517/1 w obrębie 15 w mieście Karczew.

 

 

 463

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/463/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 

 462

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 2014 roku.

 

 

 461

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/461/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 XLVIII/461/2014

 

 460

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/460/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 XLVIII/460/2014

 

 459

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/459/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

 

 

 458

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 XLVIII/458/2014

 

 457

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/457/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew

 

 

 456

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/456/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 455

 28.01.2014

Uchwała Nr XLVIII/455/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za zasługi dla miasta i gminy Karczew. (unieważniona)

 

 

454

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/454/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew.

 

 

453

20.12.2013

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2014

 XLVII/453/2013

 

452

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/452/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Opinia RIO o prawidłowej kwocie długu 2014

 

 

451

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

450

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/450/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

449

20.12.2013

Uchwała  Nr XLVII/449/2013  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/2 w obrębie 34 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

448

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/448/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

 XLVII/448/2013

 

447

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/447/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

446

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/446/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

445

20.12.2013

Uchwała Nr XLVII/445/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie dot. zwrócenia się  z apelem do  Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę  ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.

 

 

 444

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/444/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

 443

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/443/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 442

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/442/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.

 XLVI/442/2013

 

 441

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/441/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Grupy Remontowej w Karczewie

 XLVI/441/2013

 

 440

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/440/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Karczew do współpracy     w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew a m. st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

 

 439

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/439/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79/42 w obrębie 4, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 438

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/438/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew.

 XLVI/438/2013

 

 437

26.11.2013

Uchwała Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę   obliczania podatku rolnego na 2014 rok.

 XLVI/437/2013

 

 436

26.11.2013 

Uchwała Nr XLVI/436/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2014 r.

 XLVI/436/2013

 

 435

26.11.2013 

Uchwała Nr XLVI/435/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok.

 

 

 434

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/434/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

 433

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/433 /2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 432

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/432/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

 431

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/431/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana ……………….. na działalność Burmistrza Karczewa .

 

 

 430

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/430/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/241/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o numerach 90/7, 90/9, 90/10, 90/11 wraz z udziałami w projektowanej działce drogowej nr 90/8 położonych w obrębie 12 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 429

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/429/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną  nr  1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 428

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/428/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 48 w obrębie 5, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 427

29.10.2013

Uchwała Nr XLIV/427/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonych w Gminie Karczew.

 

 

 426

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/426/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie sprzedaży projektowanych działek o nr 620/4, 620/5, 620/6, 620/7, 620/9, 620/10, 620/11, 882/5 i 882/6 we wsi Otwock Mały w gminie Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 425

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/425/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2014.

 XLV/425/2013

 

 424

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie      z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew.

II SA/Wa 583/16 - Wyrok WSA w Warszawie(Stwierdzono nieważność uchwały w części)

 XLV/424/2013

 

 423

29.10.2013 

Uchwała Nr XLV/423/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
Rady Miejskiej w Karczewie
.

 

 

 422

29.10.2013

Uchwała Nr XLV/422/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 XLV/422/2013

 

 421

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

 420

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/420/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 419

24.09.2013

Uchwała Nr  XLIV/419/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie woli zawarcia porozumienia o współpracy z Powiatem Otwockim.

 

 

 418

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na remont chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2013 r.

 

 

 417

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew.

XLIV/417/2013

 

 416

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/416/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do wyłonienia partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn.  „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”.

 

 

 415

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na  działkach nr ew. 77, 78, 502/2 i 505/2 z obr. 10, będących własnością Gminy Karczew na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

 

 

 414

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/414/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014.

XLIV/414/2013

 

 413

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/413/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

XLIV/413/2013

 

 412

24.09.2013

Uchwała Nr  XLIV/412/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja  2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

XLIV/412/2013

 

 411

24.09.2013

Uchwała Nr XLIV/411/2013 Rady  Miejskiej  w  Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie opłaty targowej.

XLIV/411/2013

 

 410

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013.

 

 

 409

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/409/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 408

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/408/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew.

 

 

 407

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew.

XLIII/407/2013

 

 406

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/406/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

XLIII/406/2013

 

 405

03.09.2013

Uchwała Nr XLIII/405/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-10 13:11 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2237
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.