Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały V Kadencji(2006-2010) (162-242)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(162-242), bieżące, menu 249 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(162-242)

(162-242)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 242

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/242/2009 w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę”

 

 241

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/241/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na 2009 rok Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia

 

 240

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/240/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 239

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/239/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań
pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew.  

 

 238

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/238/2009 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

 237

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/237/2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 

 236

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/236/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii   zał:  1

 

 235

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/235/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

 

 234

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/234/2009 w sprawie  sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok

 

 233

 21.01.2009

Uchwała Nr XXXII/233/2009 w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Karczew      zał:  1

 

 232

 30.12.2008

Uchwała Nr XXXI/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Gminy Karczew z Zarządem Transportu Miejskiego w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

 

 231

 30.12.2008

Uchwała Nr XXXI/231/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2009

Dochody
Wydatki
WPI
Zadania Inwestycyjne
Przychody i Rozchody 
Dochody zlecone
Wydatki  zlecone
Dochody własne
Dotacje podmiotowe
Dotacje dla Stowarzyszeń 
GFOSIGW

Informacja  wyjaśniająca

 

230 

 30.12.2008

Uchwała Nr XXX/230 /2008  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków   zał: 1 2 3

 

 229

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/229 /2008  w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 228

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/228 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok zał: 2

 

 227

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/227 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok zał: 1, 2, 3, 3a, 4, 10

 

 226

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/226 /2008  w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

 225

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/225 /2008  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dot. finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Otwockiego

 

 224

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/224 /2008  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne    zał: 1, 2, 3

 

 223

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/223 /2008  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew oraz ustalenia dziennej stawki żywieniowej za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 222

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/222 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Karczew oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki na rok szkolny 2008/2009

 

 221

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/221 /2008  w sprawie ustalenia dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Karczew „Regulaminu Funduszu Zdrowotnego”

 

 220

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/220 /2008  w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”

 

 219

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/219 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/197/2008  z dnia  6 listopada 2008 roku dot. wyrażenia zgody na wykorzystywanie nazwy Gminy Karczew przez zakład „Mięso-Wędliny” S.J. Barbara i Mirosław Piwowarczyk

 

 218

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/218 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/2008 z dnia  6 listopada 2008 roku dot. wyrażenia zgody na używanie  herbu Gminy Karczew przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Otwocku

 

 217

 16.12.2008

Uchwała Nr XXX/217 /2008  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 

 216

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/216 /2008  w sprawie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w latach 2008 -2009 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie

 

 215

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/215 /2008  w sprawie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem technicznym w celu poprawy działań ratowniczych

 

 214

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/214 /2008  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

 213

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/213 /2008  w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Stowarzyszenie EKO – PATROL Karczew ul. Westerplatte 4, 05 – 480 Karczew.

 

 212

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/212/2008  w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:  1, 2, 3a, 5, 9, 10

 

 210

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/210/2008w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów  na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2009r.  do 31 grudnia 2009 r.

 

 209

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/209 /2008  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok

 

 208

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/208 /2008  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2009 rok

 

 207

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/207 /2008  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 rok

 

 206

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/206 /2008  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 205

 27.11.2008

Uchwała Nr XXIX/205 /2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 

 204

 17.11.2008

Uchwała Nr XXVIII/204 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   załącznik: 3, 3a

 

 203

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/203 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku pod nazwą „Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk”

 

 202

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/202 /2008  w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 201

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/201 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   załącznik: 3a, 4a

 

 200

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/200 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   załącznik: 3a, 4, 6

 

 199

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/199 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego  w 2009 roku pod nazwą: „dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie”

 

 198

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/198 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację konserwacji oświetlenia ulicznego w 2009 roku na kwotę 145.000 zł.

 

 197

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/197/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie nazwy Gminy Karczew przez zakład “Mięso-Wędliny”S.J. Barbara i Mirosław Piwowarczyk.

 

 196

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/196 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na używanie  herbu Gminy Karczew przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 w Otwocku

 

 195

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/195/2008 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego

 

 194

 06.11.2008

Uchwała Nr XXVII/194 /2008  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 
w Karczewie

 

 193

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/193 /2008  w sprawie partnerskich kontaktów pomiędzy Gminą Karczew a Gminą Pilzno

 

 192

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/192 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 191

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/191 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:  3a, 6, 9

 

 190

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/190 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 czerwca 2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, długoterminowego kredytu proekologicznego z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania oraz kredytu długoterminowego komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.

 

 189

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/189 /2008  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/ 48/2007 z dnia 24 maja 2007 r. dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia

 

 188

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/188 /2008  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,stanowiącej  własność Gminy Karczew.   uzasadnienie

 

 187

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/187 /2008  w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 81 w obr. 8 i dz nr 7 obr. 4 stanowiącej  własność Gminy Karczew.  uzasadnienie

 

 186

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/186 /2008  w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/303/ 2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006r. dot: zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu.

 

 185

 23.09.2008

Uchwała Nr XXVI/185 /2008  w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej o nazwie Grupa Remontowa w Karczewie  i  zmiany Uchwały  Nr XV/116/2004  z dnia 30 marca 2004 roku dot. powołania gminnej  jednostki budżetowej - Grupa Remontowa w Karczewie    statut

 

 184

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/184 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:   3a

 

 183

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/183 /2008  w  sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2009 [W trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie stwierdziło nieważność wyżej wymienionej uchwały]

 

 182

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/182 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok  zał:   3a

 

 181

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/181 /2008  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o  przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej za  I półrocze roku budżetowego.

 

 180

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/180 /2008  w sprawie procedury uchwalania budżetu  Gminy Karczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

 

 179

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/179 /2008  w sprawie użyczenia części budynku o powierzchni użytkowej 171,23 m² położonego w Karczewie przy  ul. Widok 1, który to budynek stanowi  własność Gminy Karczew  na rzecz Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

 

 178

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/178 /2008  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew

 

 177

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/177 /2008  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew

 

 176

 10.07.2008

Uchwała Nr XXV/176 /2008  w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Karczewie.[W trybie nadzoru Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność wyżej wymienionej uchwały]

 

 175

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/175 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/89/2007 z dnia 30 października 2007 roku dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 174

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/174 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/88/2007 z dnia 30 października 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 173

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/173 /2008  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/87/2007 z dnia 30 października 2007 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 172

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/172 /2008  w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  zał: 3, 3a, 4, 6

 

 171

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/171 /2008  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, długoterminowego kredytu proekologicznego z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania oraz kredytu długoterminowego komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.

 

 170

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/170 /2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.

 

 169

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/169 /2008 w sprawie przyjęcia   w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew      statut

 

 168

 19.06.2008

Uchwała Nr XXIV/168 /2008 w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa miasta Karczewa

 

 167

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/167 /2008 w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Karczew na lata 2004-2010"za okres od 29 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.      Raport

 

 166

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/166 /2008 w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy  Karczew na lata 2004-2011"za okres od 29 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.   Sprawozdanie

 

 165

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/165 /2008 w sprawie scalenia i zamiany działek Gminy Karczew z osobą fizyczną, która pozwoli doprowadzić do uzyskania kształtnych normatywnych działek przez strony     uzasadnienie

 

 164

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/164 /2008 w sprawie wyznaczenia Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) PLB 140011 Bagno Całowanie na terenie Gminy Karczew

 

 163

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/163 /2008 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa

 

 162

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/162 /2008 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-10 12:51 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2439
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.