Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (486-565)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(486-565), bieżące, menu 245 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(486-565)

(486-565)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy


Aktualne/Nie aktualne

 565 

 21.10.2014

Uchwała Nr LVIII/565/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 

 564

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 

 

 563

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/563/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 562

 30.09.2014

Uchwała  Nr LVII/562/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie nieruchomości gminnych, które mogą być przeznaczone do powiększenia nieruchomości przyległych.

 

 

 561

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/561/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015.

 

 

 560

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/560/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2015.

 

 

 559

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/559/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa.

 

 

 558

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/558/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

 557

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/557/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok.

 

 

 556

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/556/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.

 

 

 555

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/555/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

 554

 30.09.2014

Uchwała  Nr LVII/554/2014  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w gminie Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 949 w obrębie 3-Glinki będącej we władaniu (posiadaniu) Gminy Karczew, znajdującej się pod drogą wewnętrzną.

 

 

 553

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/553/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie nadania nazwy Skwer Wandy Bromińskiej.

 

 

 552

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014

 

 

 551

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/551/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 550

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/550/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie woli zawarcia porozumienia o współpracy z Powiatem Otwockim

 

 

 549

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/549/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew

 

 

 548

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/548/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w Karczewie

Mapa

 

 

 547

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/547/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów należących do Gminy Karczew i przejęcia na własność Gminy Karczew gruntów stanowiących własność Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na osiedlu Ługi w Karczewie zajętych pod ulice będące drogami wewnętrznymi

 

 

 546  11.09.2014

Uchwała Nr LVI/546/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 119, 244, 268, 487 w obrębie 12-Piotrowice, oraz działki o nr ew. 117 w obrębie 2-Całowanie w gminie Karczew stanowiących własność Gminy Karczew

   
545 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/545/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 43/4, 44/6, 44/8, 44/9, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 46/2, 46/3, 47/9, 575/4, 576/5, 590/1, 590/2, 591/1 i 591/2 w obrębie 9, oraz działek o nr ew. 81/20, 81/21, 120/4 i 120/5 w obrębie 10 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew

   
544 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/544/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 w obrębie 24 stanowiącej własność Gminy Karczew.

   
543 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/543/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyPrzetargijna nr 52 w obrębie 24 znajdującej się we  władaniu Gminy Karczew

   
542 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/542/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w gminie Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 22/8 w obrębie 13-Sobiekursk stanowiącej własność Gminy Karczew

   
541 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/541/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. o nr 532 i 533 w obrębie 15 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew

   
540 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/540/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. o nr 9 w obrębie 15 w mieście Karczew znajdującej się we władaniu Gminy Karczew

   
539 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/539/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie hipoteką na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez tę spółkę

   
538 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/538/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej ul. Świderskiej na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Piotra Wysockiego w Karczewie 

   
537 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/537/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa

   

 536

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/536/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 

 

 535

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/535/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Karczewa.

 

 

 534

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/534/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

 

 533

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/533/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 532

10.07.2014

Uchwała Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 

 

 531

10.07.2014

Uchwała Nr LV/531/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 530

10.07.2014

Uchwała Nr LV/530/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Karczewa.

 

 

 529

10.07.2014

Uchwała Nr LV/529/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

 

 528

10.07.2014

Uchwała  Nr LV/528/2014  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku.

 

 

 527

10.07.2014

Uchwała  Nr LV/527/2014  Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/486/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości będącej własnością Gminy Karczew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 51 w obrębie 24, na czas oznaczony, z przeznaczeniem na realizację lokalu kawiarniano-cukierniczego.

 

 

 526

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/526/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu spłaty długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Karczewie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2009 roku.

 

 

 525

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/525/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 

 

 524

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/524/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2013 rok.

 

 

 523

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/523/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 

 

 522

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/522/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach gruntowych w Gminie Karczew oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 22/8 i 22/9 we wsi Sobiekursk stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 521

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/521/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew.

 

 

 520

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/520/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego  w sprawie zmiany aglomeracji Otwock.

 

 

 519

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/519/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

 

 

 518

 24.06.2014

Uchwała Nr LIV/518/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

 

 517

 04.06.2014

Uchwała Nr LIII/517/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dla upamiętnienia wydarzeń z dnia 4 czerwca 1989 r.

 

 

 516

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 

 

 515

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/515/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 

 514

 28.05.2014

Uchwała  Nr LII/514/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej  nieruchomości zlokalizowanej w obrębie 19 o nr 123/2 i w obrębie 18 o nr 60 w mieście Karczew.

 

 

 513

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/513/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew na lata 2014-2029”.

 

 

 512

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/512/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie.

 

 

 511

 28.05.2014

Uchwała  Nr  LII/511/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wiejskim Gminy Karczew.

 

 

 510

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/510/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany w opisie granic obwodu głosowania Nr 1 i Nr 2 w mieście Karczew ustalonych w Uchwale Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej  w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku  w sprawie podziału Gminy Karczew  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 509

 28.05.2014

Uchwała  Nr LII/509/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany granic stałych okręgów głosowania ustalonych  Uchwałą  Nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 

 508

 28.05.2014

Uchwała  Nr LII/508/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ew. nr 18 w obrębie 34, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 507

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/507/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

 

 

 506

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/506/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów gwarantem świadczenia usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie ” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

 

 505

 28.05.2014

Uchwała Nr LII/505/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Karczew a Gminą Celestynów celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.

 

 

 504

 29.04.2014

Uchwała Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 

 

 503

 29.04.2014

Uchwała  Nr LI/503/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez  Gminę Karczew części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki ew. nr 33, 34, 35 w obrębie 26 w mieście Karczew, z przeznaczeniem na lokalizację stacji uzdatniania wody.

 

 

 502

 29.04.2014

Uchwała Nr LI/502/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1.

 

 

 501

 29.04.2014

Uchwała Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew.

 

 

 500

 29.04.2014

Uchwała Nr  LI/500/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/483/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 

 

 499

 29.04.2014

Uchwała  Nr LI/499/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/2 w obrębie 34 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 498

 29.04.2014

Uchwała Nr LI/498/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 

 

 497

 29.04.2014

Uchwała Nr LI/497/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Ludowy Klub Sportowy „MAZUR KARCZEW”.

 

 

 496

 29.04.2014

Uchwała Nr LI/496/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Karczew.

 

 

 495

 31.03.2014

Uchwała Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014

 

 

 494

 31.03.2014

Uchwała Nr L/494/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 493

 31.03.2014

Uchwała Nr L/493/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

 492

 31.03.2014

Uchwała Nr L/492/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6  w Karczewie

 

 

 491

 31.03.2014

Uchwała Nr L/491/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie

 

 

 490

 31.03.2014

Uchwała Nr L/490/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/391/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Karczewie

 

 

 489

 31.03.2014

Uchwała Nr L/489/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/390/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Karczewie

 

 

 488

 31.03.2014

Uchwała Nr L/488/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany granic Osiedli nr 2, 3, 4 i 6 w mieście Karczew

 

 

 487

 31.03.2014

Uchwała Nr L/487/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 39/11 w obrębie 4 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 486

 31.03.2014

Uchwała Nr L/486/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości będącej własnością Gminy Karczew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 51  w obrębie 24, na czas oznaczony, z przeznaczeniem na realizację lokalu kawiarniano-cukierniczego

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-13 10:14 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2699
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.