Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały IV Kadencji(2002-2006) (243-323)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(243-323), bieżące, menu 256 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(243-323)

(243-323)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 323

 19.X.2006

Uchwała Nr XLI/323/2006 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 43/1, 576/2 i 47/6 w obr. 9, stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 322

 19.X.2006

Uchwała Nr XLI/322/2006 w sprawie zmiany realizacji zadań inwestycyjnych określonych w budżecie Gminy Karczew na 2006 rok.

 

 321

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/321/2006 w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Karczewa.

 

 320

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/320/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2006.

 

 319

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/319/2006 w sprawie  zmian w budżecie na 2006 r. zał 3, 4, 5, 8

 

 318

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/318/2006 w sprawie  zawieszenia realizacji zadań inwestycyjnych określonych w budżecie Gminy Karczew na 2006 rok.

 

 317

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/317/2006 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 312/2 w obr. Całowanie, stanowiącej   własność Gminy Karczew.

 

 316

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/316/2006 w sprawie wyrażenia zgody na używanie miniatury herbu na druku widokówek  dotyczących Gminy Karczew przez firmę ?Dekorgraf? z Żagania

 

 315

 22.IX.2006

Uchwała Nr XL/315/2006 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/308/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Glinkach im. Batalionów Chłopskich.

 

 314

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/314/2006 w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2006

 

 313

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/313/2006 w sprawie:  zmian w budżecie na 2006 r. i  w załącznikach nr 3,4,5,8

 

 312

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/312/2006 w sprawie: zmian w budżecie na 2006 r.   zał 1 2

 

 311

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/311/2006 w sprawie: zmian w ?Mieszkaniowym zasobie Gminy? stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r.    uzas

 

 310

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/310/2006 w sprawie:: zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i z upośledzeniem umysłowym oraz opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (opiekunowie)

 

 309

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/309/2006 w sprawie: ustalenia opłaty za posiłki w Gminnych Przedszkolach Gminy Karczew na  rok  szkolny  2006/2007

 

 308

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/308/2006 w sprawie:: jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Glinkach im. Batalionów Chłopskich     zał 1

 

 307

 12.VII.2006

Uchwała Nr XXXIX/307/2006 w sprawie: w sprawie: zmiany wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Karczewie.

 

 306

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/306/2006 w sprawie: sprzedaży działki o nr ew. 57 obr. 14 stanowiącej własność Gminy Karczew    uzas

 

 305

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/305/2006 w sprawie: rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Karczewa.

 

 304

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/304/2006 w sprawie: powołania w ramach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie Centrum Historycznego Ziemi Karczewskiej.

 

 303

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/303/2006 w sprawie: zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego                                         zał

 

 302

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/302/2006 w sprawie:  zmian w ?Mieszkaniowym zasobie Gminy? stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

 301

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/301/2006 w sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały Nr XLIII/256/2002 Rady  Miejskiej w Karczewie z dn. 23 maja 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych   wniosek1 

 

 300

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/300/2006 w sprawie: zmiany opisu granic obwodów głosowania w  załączniku do  Uchwały Nr VII/43/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dn.25 kwietnia 2003r.     wniosek2

 

 299

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/299/2006 w sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.   zał: 1 2

 

 298

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/298/2006 w sprawie: w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.   zał: 1

 

 297

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/297/2006 w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2006

 

 296

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/296/2006 w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego

 

 295

 13.VI.2006

Uchwała Nr XXXVIII/295/2006 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2007r.

 

 294

 27.IV.2006

Uchwała Nr XXXVII/294/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa za 2005 rok.

 

 293

 27.IV.2006

Uchwała Nr XXXVII/293/2006 w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

 

 292

 27.IV.2006

Uchwała Nr XXXVII/292/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2006

 

 291

 27.IV.2006

Uchwała Nr XXXVII/291/2006 w sprawie w sprawie: oddania nieruchomości zabudowanej w dzierżawę, położonej w Sobiekursku będącej we władaniu Gminy Karczew.    uzasadnienie

 

 290

 27.IV.2006

Uchwała Nr XXXVII/290/2006 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia

 

 289

 27.IV.2006

Uchwała Nr XXXVII/289/2006 w sprawie zmiany wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie

 

 288

 30.III.2006

Uchwała Nr XXXVI/288/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006r.

opis  dochody        wydatki  1 2a 3a 4 5 6 7 8 

 

 287

 24.III.2006

Uchwała Nr XXXVI/287/2006 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub  roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 01 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku.

 

 286

 24.III.2006

Uchwała Nr XXXVI/286/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew     uzasadnienie   regulamin

 

 285

 24.III.2006

Uchwała Nr XXXVI/285/2006 w sprawie:  zmiany podstawy prawnej w Uchwale Nr XXXV/276/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia  2005r.

 

 284

 24.III.2006

Uchwała Nr XXXVI/284/2006 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 283

 24.III.2006

Uchwała Nr XXXVI/283/2006 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne w Gminie Karczew

 

 282

 24.III.2006 

Uchwała Nr XXXVI/282/2006 w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Karczew

 

 281

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/281/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. zał 1

 

 280

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/280/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. zał 1

 

 279

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/279/2005 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

 278

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/278/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości, będących własnością Gminy Karczew.

 

 277

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/277/2005 w sprawie:  wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości, będących własnością Gminy Karczew. uzas 1

 

 276

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/276/2005 w sprawie:  sprzedaży działek o nr ew. 86 i 87 obr. 24 w Karczewie, stanowiących własność Gminy Karczew. uzas 1

 

 275

 29.XII.2005

Uchwała Nr XXXV/275/2005 w sprawie: przyjęcia regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

 

274

 12.XII.2005

Uchwała Nr XXXIV/274/2005 w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego.

 

273

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/273/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

272

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/272/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

271

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/271/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

 

270

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/270/2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku. zał 1

 

269

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/269/2005 w sprawie podatku od posiadania psów

 

268

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/268/2005 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok

 

267

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/267/2005 w sprawie: zmiany wzoru wniosku stanowiącego załącznik do regulaminu obniżania lub zwalniania ze stałej opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Karczew Gminnych Przedszkoli Publicznych.

 

266

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/266/2005 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 

265

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/265/2005 w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok.

 

264

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/264/2005 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie. zał 1

 

263

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/263/2005 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie.

 

262

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/262/2005 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

 

261

 12.XII.2005

Uchwała Nr XXXIV/261/2005 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do obowiązujących zmian ustawowych. 

 

260

 12.XII.2005

Uchwała Nr XXXIV/260/2005 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2006 roku.  zał

 

259

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/259/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

258

 12.XII.2005

Uchwala Nr XXXIV/258/2005 w sprawie nadania nazwy skwerowi. zał 1

 

257

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/257/2005 w sprawie  sprawie rozpatrzenia  skargi na dzialanie Burmistrza Karczewa.

 

256

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/256/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.    zal  1

 

255

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/255/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.    zal  1 2

 

254

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/254/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.

 

253

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/253/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.    zal  1 2

 

252

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/252/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.    zal  1 2 3

 

251

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/251/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.    zal  1 2

 

250

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/250/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociagów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia  2006r.

 

249

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/249/2005 w sprawie  w sprawie gromadzenia srodków z tytulu wynajmu lokali na kontach dochodów wlasnych przez gminne jednostki oswiatowe.

 

248

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/248/2005 w sprawie gromadzenia srodków na zywnosc na kontach dochodów wlasnych przez gminne jednostki oswiatowe.

 

247

 28.X.2005

Uchwala Nr XXXIII/247/2005 w sprawie oddania nieruchomosci gruntowej w dzierzawe, polozonej w Karczewie, stanowiacej wlasnosc Gminy Karczew.  zal

 

246

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/246/2005 w sprawie  zaciagniecia zobowiazania dot. roku budzetowego 2006

 

245

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/245/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.  zal

 

244

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/244/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.  1 2

 

243

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/243/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.  zal

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-09 13:15 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2049
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.