Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne Zamówienia publiczne Postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZP.271.22.2021.MS Dostawa sprzętu w ramach projektu "E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna"- dwie Części - 2021, menu 544, artykuł 3207 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

ZP.271.22.2021.MS Dostawa sprzętu w ramach projektu "E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna"- dwie Części

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2. 1 E-usługi, Poddziałania 2. 1. 2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 27 stycznia 2022 r. - dotyczy Części II zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 27 stycznia 2022 r. - dotyczy Części I zamówienia;

Informacja z otwarcia ofert z 18 stycznia 2022 r. – dotyczy Części I i II zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – dotyczy Części I i II zamówienia

Termin składania ofert do: 18 stycznia 2022 r. do godziny 12:30

Zmiana treści SWZ – pismo z 13 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ – pismo z 12 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ – pismo z 11 stycznia 2022 r.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl;

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ce719e4-2fd0-4e91-b44a-d1cd52bbe094

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 

9ce719e4-2fd0-4e91-b44a-d1cd52bbe094

Termin otwarcia ofert: 18 stycznia 2022 r. godzina 13:30

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Numer referencyjny: ZP.271.22.2021.MS

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Pozostałe dokumenty postępowania do pobrania:

Załączniki do SWZ zgodnie z punktem 39:

Załączniki do SWZ od Nr: 1 do Nr 14 _ zip

Załącznik Nr 1.1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dotyczy Części I zamówienia;

Załącznik Nr 1.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dotyczy Części II zamówienia;

Załącznik Nr 2.1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części I zamówienia;

Załącznik Nr 2.2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – dotyczy Części II zamówienia;

Załącznik Nr 3.1 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części I zamówienia;

Załącznik Nr 3.2 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części II zamówienia;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 4a – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 5a – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 7 – wzór wykazu dostaw;

Załącznik Nr 8.1 – wzór Formularza Cenowego - kalkulacja ceny oferty – dotyczy Części I zamówienia;

Załącznik Nr 8.2 – wzór Formularza Cenowego - kalkulacja ceny oferty – dotyczy Części II zamówienia;

Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów;

Załącznik Nr 10 – wzór oświadczenia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Załącznik Nr 11  Identyfikator Postępowania generowany przez miniPortal (ID Postępowania);

Załącznik Nr 12 – wzór oświadczenie Wykonawcy dot. aktualności informacji;

Załącznik Nr 12a – wzór oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dot. aktualności informacji;

Załącznik Nr 13.1 – wzór Specyfikacji technicznej sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – dotyczy Części I zamówienia;

Załącznik Nr 13.2 – wzór Specyfikacji technicznej sprzętu oferowanego przez Wykonawcę – dotyczy Części II zamówienia;

Załącznik Nr 14 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Metryka

sporządzono
2021-12-28 przez
udostępniono
2021-12-28 00:00 przez Szulc Marzena
zmodyfikowano
2022-04-08 15:00 przez Szulc Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
479
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.