Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały V Kadencji(2006-2010) (1-80)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(1-80), menu 254 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(1-80)

(1-80)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 80

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 80 /2007 w sprawie zmian w „Mieszkaniowym zasobie Gminy” stanowiącym załącznik do
uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

 79

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 79 /2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku i do Sądu Okręgowego Warszawa -Praga w Warszawie  

 

 78

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 78 /2007 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Karczew.   uzasadnienie

 

 77

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 77 /2007 w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej w Karczewie przy ul.Rynek Zygmunta Starego

 

 76

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 76 /2007 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z  o. o.

 

 75

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 75 /2007 w sprawie zobowiązania Burmistrza Karczewa do konsultacji z Radą ewentualnych działań zmierzających do zaciągnięcia zobowiązań przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie

 

 74

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 74 /2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

 73

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 73 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 5

 

 72

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 72 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 4, 5, 8, 10

 

 71

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 71 /2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki proekologicznej i preferencyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008 roku kontynuacji modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach

 

 70

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 70 /2007 w  sprawie  powołania  Skarbnika Gminy Karczew

 

 69

 13.IX.2007

Uchwała Nr XIII / 69 /2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  kosztów usuwania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Karczew.           regulamin

 

68 

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 68 /2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczew porozumień
międzygminnych w sprawie nocnej komunikacji autobusowej

 

 67

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 67 /2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew w rejonie pomiędzy: Al. Jana Pawła II (obwodnica – droga woj. Nr 801), rondem w Otwocku Małym, ulicą bez nazwy w Otwocku Małym (drogą woj. Nr 798), a granicą zabudowanych działek ulicy Częstochowskiej do ulicy Kusocińskiego i granicą zabudowanych działek ulicy Karczówek i ulicy Wiślanej oraz dwóch terenów oznaczonych w Studium symbolami „2.ur” przyległych do Al. Jana Pawła II od strony Wisły

 

 66

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 66 /2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Karczewa, obejmującego teren m. Karczewa stanowiący własność Gminy Karczew określony w Kw 31120, w rejonie pomiędzy: Aleją JanaPawła II,Ogrodami i przedłużeniem ulicy Karczówek oraz teren stanowiący własność Klubu LKS „Mazur-Karczew”.

 

 65

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 65 /2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew.

 

 64

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 64 /2007 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej
do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku. 

 

 63

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 63 /2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2008.

 

 62

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 62 /2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek proekologicznych i
preferencyjnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.

 

 61

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 61 /2007 w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, długoterminowego kredytu proekologicznego z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania oraz kredytu długoterminowego komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.

 

 60

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 60 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 

 59

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 59 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 3, 4, 5

 

 58

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 58 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał 5, 9

 

 57

 16.VIII.2007 

Uchwała Nr X / 57 /2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa

 

 56

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 56 /2007 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników

 

 55

 16.VIII.2007

Uchwała Nr X / 55 /2007 w sprawie przekazania działek numer 99/1 i 100/2 stanowiącej
własność Gminy Karczew na rzecz Skarbu Państwa. 
  zał 1

 

 54

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/54/2007 w sprawie odwołania  Skarbnika Gminy Karczew

 

 53

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.

 

 52

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/52/2007 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2007.

 

 51

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/51/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok    zał 8

 

 50

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/50/2007 w  sprawie: oddania części nieruchomości gruntowej w dzierżawę,
położonej w Karczewie przy ul. Żaboklickiego.

 

 49

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/49/2007 w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości w 2007 roku

 

 48

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/48/2007 w  sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia ich wynagrodzenia.

 

 47

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/47/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku.

 

 46

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/46/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/27/94 Rady Miejskiej w Karczewie z 
dn.18.10.1994r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Karczew.

 

 45

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/45/2007 w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karczewie.

 

 44

 24.V.2007

Uchwała Nr IX/44/2007 w sprawie:  stanowiska Rady Miejskiej w Karczewie dot. budowy spalarni
przy zakładzie SuperDrob oraz zwiększenia  ilości przetwarzanych odpadów przez
Zakład Produkcji Pasz Kemos

 

 43

 26.IV.2007

Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2006 rok

 

 42

 26.IV.2007

Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok zał 5

 

 41

 26.IV.2007

Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok zał 5, 9, 10

 

 40

 26.IV.2007

Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych
 w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 

 39

 26.IV.2007

Uchwała Nr VIII/39/2007 w sprawie: zmiany wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
administracji i obsługi Zespołu Szkół w Karczewie

 

 38

 13.IV.2007

Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza''. 

 

 37

 13.IV.2007

Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie: ustalenia opłaty za posiłki w Gminnych Przedszkolach Gminy Karczew na rok szkolny 2007/2008.

 

 36

 13.IV.2007

Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie.  

 

 35

 13.IV.2007

Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie: obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Karczewie oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Karczew   

 

 34

 27.III.2007

Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2007. 

opis    wydatki    dochody   zał 1a, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 33

 27.III.2007

Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie  wykonania ekspertyzy dla Rady Miejskiej w Karczewie w zakresie zasadności kosztów i efektywności kadr w okresie od 11 listopada 2002r. do 26 listopada 2006r.

 

 32

 27.III.2007

Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie  oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej we wsi Ostrówek

 

 31

 27.III.2007

Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2007 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli. 

 

 30

 27.III.2007

Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego   nauczycieli na 2007 rok. 

 

 29

 27.III.2007

Uchwała Nr VI/29/2007 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Karczew przez Otwocką Ligę MTB ? Kolarstwo górskie na numerach startowych, dyplomach dla zwycięzców i plakatach w wyścigu MTB w Karczewie w 2007 roku.

 

 28

 25.I.2007

Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.

 

 27

 25.I.2007

Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.

 

 26

 25.I.2007

Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz jej przewodniczącego.

 

 25

 25.I.2007

Uchwała Nr V/25/2007 w sprawie: powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

 24

 25.I.2007

Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2007roku.

 

 23

 25.I.2007

Uchwała Nr V/23/2007 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/228/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 stycznia 2002r. w sprawie przystąpienia gminy ? miasto Karczew do Związku Miast Nadwiślańskich.

 

22

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego.

 

21

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2007.

 

20

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/20/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK po zmianach Uchwałą Nr IV/20/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

19

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 ROK po zmianach Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

18

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/18/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew.

 

17

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/17/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r.

 

16

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 66/1 i 66/2 w obr. 10, stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

15

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

 

14

28.XII.2006

Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie.

 

13

12.XII.2006

Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa.

 

12

12.XII.2006

Uchwała Nr III/12/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Załączniki: 5, 8.

 

11

12.XII.2006

Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 rok.

Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

10

12.XII.2006

Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

9

12.XII.2006

Uchwała Nr III/9/2006 w sprawie podatku od posiadania psów.

 

8

12.XII.2006

Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

 

7

5.XII.2006

Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.

 

6

5.XII.2006

Uchwała Nr II/6/2006 w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Karczewie.

 

5

5.XII.2006

Uchwała Nr II/5/2006 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie.

 

4

5.XII.2006

Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie.

 

3

5.XII.2006

Uchwała Nr II/3/2006 w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie.

 

2

5.XII.2006

Uchwała Nr II/2/2006 w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie.

 

1

5.XII.2006

Uchwała Nr II/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie.

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-09 15:20 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2300
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.