Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały V Kadencji(2006-2010) (81-161)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(81-161), bieżące, menu 248 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(81-161)

(81-161)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 161

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/161 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 160

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/160 /2008 w sprawie: w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Gminy Karczew oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki na rok szkolny 2008/2009

 

 159

 27.05.2008

Uchwała Nr XXIII/159 /2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy użyczenia dot. budynku szkoły i terenu przyszkolnego wraz z wyposażeniem mieszczącego się w Nadbrzeżu, zawartej w dniu 31 sierpnia 2005 roku, stanowiącego własność Gminy Karczew na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż

 

 158

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/158 /2008 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2007 rok

 

 157

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/157 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok     zał: 3a,    6

 

 156

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/156 /2008 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France dla Promocji i Wymiany

 

 155

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/155 /2008 w sprawie nawiązania współpracy zagranicznej

 

 154

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/154 /2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi  placówek oświatowych Gminy Karczew

 

 153

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/153 /2008 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 152

 29.04.2008

Uchwała Nr XXII/152 /2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Karczewie dot. wykonania chodnika dla pieszych na działce nr 120 obr.24 stanowiącej własność Gminnej Spółdzielnii „Samopomoc Chłopska” w Karczewie oraz ogólnodostępnych miejsc parkingowych na działce nr ewid. 121/1 obr.24 należącej do Gminy Karczew ( miejsca parkingowe przeznaczone będą przede wszystkim dla klientów pawilonu handlowo- usługowego GS „SCH”).

 

 151

 10.04.2008

Uchwała Nr XXI/151 /2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie

 

 150

 10.04.2008

Uchwała Nr XXI/150 /2008 w sprawie zwiększenia wysokości udzielanej dotacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

 

 149

 10.04.2008

Uchwała Nr XXI/149 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 4

 

 148

 10.04.2008

Uchwała Nr XXI/148 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 4

 

 147

 10.04.2008

Uchwała Nr XXI/147 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 4

 

 146

 10.04.2008

Uchwała Nr XXI/146 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok    zał: 3, 3a, 4, 6

 

 145

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/145 /2008 w sprawie  przekazania na rzecz Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. środków trwałych

 

 144

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/144 /2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008.

 

 143

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/143 /2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2008. 

 

 142

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/142 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   zał: 5

 

 141

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/141 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok   zał: 4

 

 140

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/140 /2008 w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku

 

 139

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/139 /2008 w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

 138

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/138 /2008 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r.

 

 137

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/137 /2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/310/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i z upośledzeniem umysłowym oraz opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (opiekunowie).

 

 136

 11.03.2008

Uchwała Nr XX/136 /2008 w sprawie powołania Komisji ds. Honorowego Obywatelstwa Miasta Karczewa

 

 135

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/135 /2008 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 

 134

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/134 /2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/ 48/2007 z dnia 24 maja 2007 r. dotyczącej  poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od  nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia ich wynagrodzenia     uzasadnienie

 

 133

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/133 /2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie   załącznik

 

 132

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/132 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na  budowie chodników w drogach powiatowych  we wsiach Glinki, Sobiekursk, Janów, Brzezinka.

 

 131

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/131 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na budowie ścieżki  rowerowej w ul. Mickiewicza w Karczewie.

 

 130

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/130 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na  remoncie chodnika w ul. Mickiewicza w Karczewie.

 

 129

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/129 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania powiatowego polegającego na remoncie chodnika w ul. Ks. W. Żaboklickiego w Karczewie

 

 128

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/128 /2008 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 

 127 

 01.02.2008

Uchwała Nr XIX/127 /2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

126

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/126 /2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karczew na rok 2008

dochody
dochody zlecone
wydatki

wydatki zlecone
Informacja  wyjaśniająca 2008 - autopoprawka
Prognoza długu - budżet  2008 - autopoprawka
zał.3 - WPI - autopoprawka

zał.3a - inwestycje 2008- autopoprawka
zał.4 - przychody i rozchody - autopoprawka
zał.6 - dochody własne - autopoprawka
zał.7 - dotacje podmiotowe - autopoprawka
zał.8 - dotacje -dla stowarzyszeń - autopoprawka
zał.9 - GFOSIGW  - autopoprawka

 

125

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/125 /2007 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku   zał: (1,2,4,6,7)

 

124

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/124 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok   zał: 5

 

123

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/123 /2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2008, 2009 i 2010.

 

122

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/122 /2007 w sprawie nadania nazwy ulicy

 

121

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/121 /2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
   załącznik

 

120

  27.12.2007

Uchwała Nr XVII/120 /2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Karczew
porozumienia  z Powiatem Otwockim dot. utworzenia i finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w  Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Otwockiego

 

119

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/119 /2007 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku

 

118

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/118 /2007 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok

 

117

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/117 /2007 w sprawie regulaminu przyznawania uczniom nagrody Burmistrza Karczewa za szczególne osiągnięcia i osiągnięcia sportowe.

 

116

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/116 /2007 w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

 

115

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/115 /2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.

 

114

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/114 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok     zał: 34

 

113

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/113 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok     zał: 510

 

112

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/112 /2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok     zał: 58

 

111

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/111 /2007 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
na 2008 rok

 

110

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/110 /2007 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2008 rok

 

109

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/109 /2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 

108

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/108 /2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku

załącznik

 

107

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/107 /2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 

106

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/106 /2007 w sprawie obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Karczewie oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Karczew

 

105

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI/105 /2007 w sprawie wykupu przez Gminę Karczew - działki nr 1001/3 o pow.146 m2 położonej w Otwocku Wielkim gm. Karczew - KW 27460/3, stanowiacej własność osoby fizycznej. uzasadnienie

 

104

 11.12.2007

Uchwała Nr XVI /104 /2007 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 40/2,576/1 i 47/5 w obr. 9, stanowiącej własność Gminy Karczew.   uzasadnienie

 

103

 19.11.2007

Uchwała Nr XV /103 /2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

102

 19.11.2007

Uchwała Nr XV /102 /2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego budżetu 2008 roku.

 

101

 19.11.2007

Uchwała Nr XV /101 /2007 w sprawie: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki proekologicznej i
preferencyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2008 roku kontynuacji modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach

 

100

 19.11.2007

Uchwała Nr XV /100 /2007 w sprawie:zmian w budżecie na 2007 rok  zał: 9

 

 99

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 99 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok  zał: 3, 4, 5, 10b

 

 98

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 98 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok  zał: 5, 8

 

 97

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 97 /2007 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2007 - 2012    załącznik

 

 96

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 96 /2007 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 95

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 95 /2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku i do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

 

 94

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 94 /2007 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIV/264/2005
z dnia 12 grudnia 2005r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.19

 

 93

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 93 /2007 w sprawie: zmian w „Mieszkaniowym zasobie Gminy” stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

 92

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 92 /2007 w sprawie: sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 91

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 91 /2007 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego.

 

 90

 19.11.2007

Uchwała Nr XV / 90 /2007 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę, położonej w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego.

 

 89

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 89 /2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

 

 88

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 88 /2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

 

 87

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 87 /2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

 

 86

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 86 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r. zał: 5

 

 85 

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 85 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.

 

 84

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 84 /2007 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r. zał: 2, 5, 9

 

 83

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 83 /2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego roku budżetowego 2008 i 2009. 

 

 82

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 82 /2007 w sprawie: opinii w przedmiocie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

 

 81

 30.X.2007

Uchwała Nr XIV / 81 /2007 w sprawie: sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  wraz z udziałem w gruncie, położonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Westerplatte 2 w Karczewie oraz ustalenia wysokości bonifikaty.   

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-10 10:24 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2029
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.