Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (243-323)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(243-323), menu 242 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(243-323)

(243-323)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

 

 323

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/323/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2013 r.

XXXV/323/2013

 

 322

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

XXXV/322/2013

 

 321

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/321/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie bezpłatnego przejęcia przez Gminę urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w pasach dróg gminnych: ul. Jana Kochanowskiego (dz. nr ew. 553 obr. 4), ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr ew. 78 obr. 4), ul. Zaułek (dz. nr ew. 558, 559, 560 obr. 4) w Karczewie

 

 

 320

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/320/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Karczewa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu

XXXV/320/2013

 

 319

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/319/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu

XXXV/319/2013

 

 318

 29.I.2013

Uchwała Nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 w obr. 29 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 317

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/317/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

 

 316

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/316/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2013 roku

 

 

 315

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/315/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

XXXV/315/2013

 

 314

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/314/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 313

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 

 

 312

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 311

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/311/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej

 

 

 310

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/310/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2012 dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2012 roku

 

 

 309

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew

 

 

 308

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/308/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Karczew.

XXXIV/308/2012

 

 307

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/307/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

XXXIV/307/2012

 

 306

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/306/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew

XXXIV/306/2012

 

 305

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/305/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

 304

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/304/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

 

 

 303

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/303/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie rozpatrzenia  skargi na bezczynność Burmistrza Karczewa

 

 

 302

 20.XII.2012

Uchwała Nr XXXIV/302/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia  2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 

 301

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada  2012 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 

 

 300

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/300/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew” oraz przyjęcia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

 

 

 299

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/299/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada  2012 roku w sprawie zgody na udzielenie upoważnienia Gminie Starachowice do pełnienia funkcji Zamawiającego Upoważnionego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na okres nie dłuższy niż do końca 31 grudnia 2014 r., przez podmioty wchodzące w skład grupy zakupowej

 

 

 298

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/298/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada  2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. modernizacja i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r.

 

 

 297

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/297/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Karczewa

 

 

 296

27.XI.2012

Uchwała  Nr XXXIII/296/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 XXXIII/296/2012  

 295

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/295/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 XXXIII/295/2012

 

 294

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 rok

 XXXIII/294/2012

 

 293

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/293/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 XXXIII/293/2012

 

 292

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 XXXIII/292/2012

 

 291

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 XXXIII/291/2012

 

 290

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 XXXIII/290/2012

 

 289

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/289/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/123/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie ul. Otwocka 13

 XXXIII/289/2012

 

 288

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/288/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie

 

 

 287

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 286

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/286/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 

 285

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/285/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 

 284

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXII|/284/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 225, 226, 227/1, 251/1 w obr. 8 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 283

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 67/1, 68/1, 506, 509, 510 w obrębie 22 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 282

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 32, 98, 112, 131/1, 133/1 w obrębie 12 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 281

 27.XI.2012

Uchwała Nr XXXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 508/2 w obrębie 10, dz. nr 501/1, 706/1  w obrębie 13, dz. nr 69 w obrębie 20 oraz dz. nr 550/2 w obrębie 21 w Karczewie na rzecz Gminy Karczew

 

 

 280

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 

 

 279

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/279/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 278

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/278/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 

 277

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/277/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność  Burmistrza Karczewa.

 

 

 276

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/276/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

 

 275

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej

XXXII/275/2012

 

 274

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/274/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XXXII/274/2012

 

 273

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXII/273/2012

 

 272

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/272/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 271

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/271/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

 

 270

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 XXXII/270/2012

 

 269

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

 

 

 268

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/268/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia kanalizacyjnego znajdującego się w pasie drogi gminnej Nr 270369 W ul. Ignacego Prądzyńskiego (działka nr ew. 131/1 obręb 12) w Karczewie

 

 

 267

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/267/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie bezpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowego znajdującego się w pasie drogi powiatowej Nr 2772 W – ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (dz. nr ew. 136 obr. 3 oraz dz. nr ew. 501 obr. 4) oraz  w pasach dróg gminnych: ul. Jana Kochanowskiego (dz. nr ew. 553, 554, 555   obr. 4), ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego (dz. nr ew. 59, 78 obr. 4), ul. Zaułek (dz. nr ew. 558, 559, 560 obr. 4) w Karczewie

 

 

 266

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/266/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę urządzenia wodociągowego znajdującego się w pasie drogi gminnej Nr 270308 (działka nr ew. 403) oraz drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 364) w miejscowości Łukówiec, Gmina Karczew

 

 

 265

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/265/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 211 w obrębie 24 w Karczewie na rzecz Gminy Karczew

 

 

 264

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/264/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 188/1 w obrębie 22  w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 263

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/263/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 675, 676, 677, 678 w obrębie 13 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 262

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/262/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 32, 98, 122, 131/1, 133/1 w obrębie 12 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 261

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/261/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 104, 113, 123, 158 w obrębie 11 w Karczewie na rzecz Gminy Karczew

 

 

 260

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/260/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 198 w obrębie 10 oraz dz. nr 509 w obrębie 20 w Karczewie na rzecz Gminy Karczew

 

 

 259

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/259/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 267, 274, 277, 292, 299 w obrębie 8 oraz dz. nr 120/1 z obrębu 12 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 258

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/258/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 514, 517, 520, 524, 526, 531, 539, 542, 545, 546, 548, 551, 554, 556, 559, 571, 595 w obrębie 4 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew

 

 

 257

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/257/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie sprzedaży działki o nr 96 w obr. 10 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 256

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/256/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr  1/1 w obrębie 3,  której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 255

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/255/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 451 położonej w Otwocku Małym stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 254

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/254/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez spółkę „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Sp. z o.o. w Karczewie

 

 

 253

 30.X.2012

Uchwała Nr XXXII/253/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Agencję Artystyczną Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”

 

 

 252

 2.X.2012

Uchwała Nr XXXI/252/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku  o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 

 

 251

 2.X.2012

Uchwała Nr XXXI/251/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Karczew

 

 

 250

 2.X.2012

Uchwała Nr XXXI/250/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

XXXI/250/2012

 

 249

 2.X.2012

Uchwała Nr XXXI/249/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/320/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wykupu działek przeznaczonych na przeprojektowanie zjazdu ulicy Wiślanej w ulicę Polną w Otwocku Wielkim.

 

 

 248

 2.X.2012

Uchwała Nr XXXI/248/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew

XXXI/248/2012

 

 247

 14.IX.2012

Uchwała Nr XXX/247/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2012 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Karczewa

XXXI/247/2012

 

246

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012.

 

 

 245

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/245/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 244

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/244/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przedmiotu działalności spółki „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z o.o. z siedzibą w Karczewie oraz podwyższenie jej kapitału zakładowego i objęcie przez Gminę Karczew wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki.

 

 

 243

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/243/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie dzierżawy urządzeń kanalizacji deszczowej na czas nieoznaczony spółce „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie.

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-09 14:08 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2197
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.