Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (162-242)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(162-242), menu 241 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(162-242)

(162-242)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

Aktualne/Nie aktualne

242

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/242/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 620/1, 620/2 i 880/2 położonych w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej 81 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 241

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/241/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o numerach 90/7, 90/9, 90/10, 90/11 wraz z udziałami w projektowanej działce drogowej nr 90/8 położonych w obrębie 12 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 240

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/240/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 26, 28, 197 i 198  w obrębie 4 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 239

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/239/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o nr 10 i 12 w obr. 29 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 238

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/238/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 489 w Całowaniu od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew.

 

 

 237

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/237/2012 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego.

 

 

 236

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/236/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Karczew na lata 2011 – 2014 z perspektywą do roku 2018.

 

 

 235

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew.

XXIX/235/2012

 

 234

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.

XXIX/234/2012

 

233

 28.VIII.2012

Uchwała Nr XXIX/233/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

XXIX/233/2012

 

232

 26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/232/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 

 

 231

 26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/231/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok

 

 

 230

 26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/230/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku o o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 

 

 229

 26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/229/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Karczew

 

 

 228

 26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/228/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2012 roku

 

 

 227

 26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/227/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie opinii na temat wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy  z radną wobec likwidacji zakładu pracy

 

 

 226

  26.VI.2012

Uchwała Nr XXVIII/226/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew, obejmującego teren działek:609; 620/1; 620/2; 882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej

 

 

 225

 14.VI.2012

Uchwała Nr XXVII/225/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew

 

 

 224

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/224/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie  o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 

 

 223

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/223/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Karczew

 

 

 222

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/222/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

 

 221

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/221/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2012 Rady Miejskiej w Karczewie dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2012 roku zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”

 

 

 220

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/220/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany wysokości diety zryczałtowanej dla sołtysów Gminy Karczew

 

 

 219

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/219/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew”

 

 

 218

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/218/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. modernizacja i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r.

 

 

 217

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/217/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.

 XXVI/217/2012

 

 216

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/216/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/320/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wykupu działek przeznaczonych na przeprojektowanie zjazdu ulicy Wiślanej w ulicę Polną w Otwocku Wielkim.

 

 

 215

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/215/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 1053/2 położonej w Otwocku Wielkim stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 214

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/214/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 106 i 107  w obrębie 10 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 213

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/213/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 XXVI/213/2012

 

 212

 29.V.2012

Uchwała Nr XXVI/212/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Karczew

 

 

 211

 12.V.2012

Uchwała Nr XXV/211/2012 z dnia 12 maja 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2012 roku zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry”

 

 

 210

 12.V.2012

Uchwała Nr XXI/210/2012 z dnia 12 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 209

 12.V.2012

Uchwała Nr XXV/209/2012 z dnia 12 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 208

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/208/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 XXIV/208/2012

 

 207

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/207/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Karczew

 

 

 206

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/206/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew zmienionej Uchwałą Nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

 XXIV/206/2012

 

 205

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/205/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 r.

 XXIV/205/2012

 

 204

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/204/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr  XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Karczewie wyrażającej zgodę na ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew

 

 

 203

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/203/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karczewie i objęcie przez Gminę Karczew wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale

 

 

 202

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/202/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno  – wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.

 XXIV/202/2012

 

 201

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/201/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku  w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu

 XXIV/201/2012

 

 200

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/200/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

 

 

 199

 24.IV.2012

Uchwała Nr XXIV/199/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

 

 198

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/198/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 XXIII/198/2012

 

 197

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/197/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 196

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/196/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

 

 

 195

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/195/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

 

 194

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/194/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie likwidacji wygasająco Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

 XXIII/194/2012

 

 193

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/193/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela orazzasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 XXIII/193/2012

 

 192

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/192/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2032 r.

 XXIII/192/2012

 

 191

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/191/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy Skwer Ofiar Katynia.

 XXIII/191/2012

 

 190

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/190/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 roku.

 XXIII/190/2012

 

 189

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/189/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

 188

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/188/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu  w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego

 

 

 187

 27.III.2012

Uchwała Nr XXIII/187/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie do realizacji w ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki  projektu pn. „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości”

 

 

 186

  28.II.2012

Uchwała Nr XXII/186/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 XXII/168/2012

 

 185

  28.II.2012

Uchwała Nr XXII/185/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Karczew

 

 

 184

  28.II.2012

Uchwała Nr XXII/184/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

 XXII/184/2012

 

 183

  28.II.2012

Uchwała Nr XXII/183/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. Remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r.

 

 

 182

  28.II.2012

Uchwała Nr XXII/182/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Własna firma i rękodzieło – to da się połączyć”.

 

 

 181

  28.II.2012

Uchwała Nr XXII/181/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie do realizacji w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki projektu pn. „Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych mieszkańców gminy Karczew poprzez szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz oprogramowanie Office”.

 

 

 180

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/180/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012 

 XXI/180/2012

 

 179

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/179/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 178

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/178/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Karczewie

 

 

 177

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/177/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie 

 

 

 176

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/176/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 175

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/175/2012 z dnia  31 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji (wygasająco) Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

 XXI/175/2012

 

 174

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/174/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 620/1, nr 620/2 i nr 882/2, położonej w Otwocku Małym przy ulicy Częstochowskiej 81 stanowiącej własność Gminy Karczew

 

 

 173

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/173/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 XXI/173/2012

 

 172

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/172/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 171

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/171/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 170

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/170/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. na wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny zawilgocenia budynku kościoła Świętego Wita w Karczewie

 

 

 169

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/169/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowych etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku w 2012 roku.

 

 

 168

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/168/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew w 2012 r.

 

 

 167

 31.I.2012

Uchwała Nr XXI/167/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania na zabudowanej nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1 objętej księgą wieczystą Kw nr WA1O/00054394/7, na rzecz Ludowego Klubu Sportowego "Mazur" w Karczewie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

 

 

 166

 31.I.2012 

Uchwała Nr XXI/166/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

 

 

 165

 28.XII.2011

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku 

 XX/165/2011

 

 164

 28.XII.2011

Uchwała Nr XX/164/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 

 

 

 163

 28.XII.2011

Uchwała Nr XX/163/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011 

 XX/163/2011

 

 162

 28.XII.2011

Uchwała Nr XX/162/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-09 11:52 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2223
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.