Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (1-80)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(1-80), bieżące, menu 239 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(1-80)

(1-80)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

Aktualne/Nie aktualne

 80

 28.VI.2011

Uchwała Nr XII/80/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 79

 28.VI.2011

Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

 

 

 78

 28.VI.2011

Uchwała Nr XII/78/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 

 

 77

  28.VI.2011

Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich w Gminie Karczew.

 

 

 76

 28.VI.2011

Uchwała Nr XII/76/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Sobiekursk, gmina Karczew, oznaczonej jako działka ew. nr 163.

 

 

 75

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/75/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Karczew poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego

 

 

 74

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/74/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 72

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/72/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej wraz z zabudową położonej we wsi Nadbrzeż, oznaczonej jako działka ew. nr 484/3, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 71

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

 

 

 70

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

 

 

 69

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/69/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Karczew, a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, na czas oznaczony do 10 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie
urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

 68

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/68/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych niezliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych usytuowanych na gruntach stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Karczew

 

 

 67

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/67/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

 

 

 66

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/66/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 35/10 w obrębie 4 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 65

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/65/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

 

 64

 02.VI.2011

Uchwała Nr XI/64/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 3 w Karczewie, ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52

 

 

 63

 06.V.2011

Uchwała Nr X/63/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Karczew w stosunku do Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew z siedzibą w Karczewie

 

 

 62

 06.V.2011

Uchwała Nr X/62/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Karczew w stosunku do Artura Kolator i Doroty Sychowiec wspólników spółki cywilnej Belfer s.c. z siedzibą w Karczewie

 

 

 61

 06.V.2011

Uchwała Nr X/61/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Karczew przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filia w Otwocku w związku z organizacją wystawy pn. „Andriolli i architektura drewniana Otwocka i okolic w sztuce”

 

 

 60

 06.V.2011

Uchwała Nr X/60/2011 z dnia 6 maja 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 59

 06.V.2011

Uchwała Nr X/59/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

 

 

 58 

 06.V.2011

Uchwała Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

 57

 06.V.2011

Uchwała Nr X/57/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu (władaniu) Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

 

 

 56

 06.V.2011

Uchwała Nr X/56/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

 

 

 55

 06.V.2011

Uchwała Nr X/55/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie zbycia działek o nr ew. 98 i 100 w obrębie 10 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 54

 06.V.2011

Uchwała Nr X/54/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 35/18 i 35/20 w obrębie 4 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 53

 06.V.2011

Uchwała Nr X/53/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 18 w obrębie 34 której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 52

 06.V.2011

Uchwała Nr X/52/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 3 w Karczewie, ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52

 

 

 51

 08.IV.2011

Uchwała Nr IX/51/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 50

 08.IV.2011

Uchwała Nr IX/50/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

 49

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/49/2011 z dnia 24 marca 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 48

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/48/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011 – 2019

 

 

 47

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

 

 

 46

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/46/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie.

 

 

 45

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/45/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiejv w Karczewie  z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 

 

 44

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/44/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 

 

 43

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/43/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie

 

 

 42

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/42/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014

 

 

 41

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/41/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 

 40

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/40/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

 39

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/39/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

 

 

 38

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/38/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 

 

 37

 24.III.2011

Uchwała Nr VIII/37/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 

 

 36

 10.III.2011

Uchwała Nr VII/36/2011 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Nadbrzeż” będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 25 marca 2009 r.

 

 

 35

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

 

 34

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udziału w kosztach funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej  (SKM) w 2011 roku 

 

 

 33

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza,  przy skrz1żowaniu z ul. Krakowską w Karczewie 

 

 

 32

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 20101 roku w sprawie uchwalenia Budżetu na 2011 rok

 

 

 31

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 17 lutego 20101 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011 – 2019

 

 

 30

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  26 października 2010 roku  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

 29

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/29/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zbycia działek o nr ew. 98 i 100 w obrębie 10 stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 28

 17.II.2011

Uchwała Nr VI/28/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 180/2 obr. 10 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 27

 27.I.2011

Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

 26

 27.I.2011

Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 97/5 w obrębie 20 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 

 25

 27.I.2011

Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany  uchwały  Nr  LIV/426/2010  Rady  Miejskiej  w   Karczewie z  dnia  26  października  2010 roku  w sprawie  określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości

 

 

 24

 27.I.2011

Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadań pn. remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew

 

 

 23

 27.I.2011

Uchwała Nr V/23/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie.

 

 

 22

 27.I.2011

Uchwała Nr V/22/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

 

 21

 27.I.2011

Uchwała Nr V/21/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 

 20

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/20/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowych etatów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku i w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

 

 

 19

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 

 18

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/18/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.

 

 

 17

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/17/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za korzystanie z powierzchni sportowych Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.

 

 

 16

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/16/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie.

 

 

 15

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/15/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia przez Zespół Szkół w Karczewie do realizacji projektu pt.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 14

 28.XII.2010

Uchwała Nr IV/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 13

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/13/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 

 

 12

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/12/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

 

 11

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/11/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa

 

 

 10

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/10/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany  Uchwały Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia składów  osobowych stałych Komisji  Rady Miejskiej w Karczewie

 

 

 9

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

 8

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/8/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 7

 17.XII.2010

Uchwała  Nr III/7/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 6

 6.XII.2010

Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Janów” będącym załącznikiem do Uchwały Nr XLV/360/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010 roku.

 

 

 5

30.XI.2010

Uchwała Nr 5/1/2010 w sprawie  wyboru Przewodniczących  stałych Komisji Rady Miejskiej  w  Karczewie

 

 

 4

30.XI.2010

Uchwała Nr 4/1/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w  Karczewie

 

 

 3

30.XI.2010

Uchwała Nr 3/1/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej  w  Karczewie

 

 

 2

30.XI.2010

Uchwała Nr 2/1/2010 w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w  Karczewie

 

 

1

30.XI.2010

Uchwała Nr 1/1/2010  w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Miejskiej  w  Karczewie

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-06 11:04 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2299
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.