Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
3. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

                                                                                                                                                                                                                                   

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz .U. z 2014 r. poz. 2064 z  późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180). 


Wymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości
 2. Zapewnienie
 3.  Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 5. Obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 6. Zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
 7. Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. 

 

Opłata skarbowa:

84zł – za sporządzenie aktu małżeństwa;
39 zł – zezwolenie na zawarcie małzeństwa przed upływem miesiaca od złożenia zapewnień

1000 zł – zawarcie małżeństwa poza lokalem USC.

Opłaty należy dokonać na  rachunek bankowy:
BS Karczew nr 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001


Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiaca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień. 


Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączajace zawarcie małżeńtwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

                            

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 780-65-16 wew.105)

e-mail: usc@karczew.pl

Nr pokoju 5- parter,

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-17.30

wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00-15.30,


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Uwagi:

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim Konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju (bez względu na miejsce zamieszkania). Złożenie pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Osoby chcące zawrzeć związek małżeński powinny mieć ukończone 18 lat. W przypadku nieletniej kobiety wymagana jest zgoda Sądu Opiekuńczego (zezwolenie wydaje Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy wówczas przedstawić prawomocne postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień.

 

Wniosek o przyjęcie oświadczenia poza lokalem USC

 



data wytworzenia2017-06-28
data udostępnienia2017-06-28
sporządzone przez
opublikowane przezDariusz Szczepaniak
ilość odwiedzin354
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@