Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory uzupełniające ławników kadencji 2024-2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory uzupełniające ławników kadencji 2024-2027, bieżące, menu 753 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory uzupełniające ławników kadencji 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników kadencji 2024-2027

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2027

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Wiceprezes ds. pracy o ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Karczewie  z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w liczbie 2 ławników.

Zasady przeprowadzenia wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm..),

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października  2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin., których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 29 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- art. 162 § 7 koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa;


- art. 162 § 7a koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;


- art. 162 § 8 koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na ławnika wraz z kompletem dokumentów należy złożyć Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, 05-480 Karczew, pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 roku do godz. 15:00

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.    

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z załącznikami można pobierać w Biurze Rady Miejskiej, pok. 22, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „wybory uzupełniające ławników kadencji 2024-2027”. Karty dostępne są również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób Otwock

Lista osób Warszawa

Oświadczenie

Zaświadczenie lekarskie

Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydata ławnika

Metryka

sporządzono
2023-12-06 przez Paulina Przybysz
udostępniono
2023-12-06 13:39 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2023-12-07 09:39 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
240
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.