Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013, menu 210 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013

2013

L.p

 Zarządzenie Burmistrza

120

Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

119

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Karczew oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

118

Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2013 rok w sprawie w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3o- zasady ewidencji środków projektu „ Integracja społeczna na wsi przez teatr  – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

117

Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2013 rok w sprawie przeprowadzenia weryfikacji druków ścisłego zarachowania oraz aktywów objętych ewidencją ilościową

116

Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

115

Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych, dla zamówień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

114

Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie w dniu 31 grudnia 2013 r.

113

Zarządzenie Nr 113 /2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności.

112

Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia „VII Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji w Gminie Karczew w 2013 r.”

111

Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

110

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie, przyjmowania, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karczewie.

109

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 22 listopada 2013 rok w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3m- zasady ewidencji środków projektu „Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

108

Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2014 rok

107

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2014 (Opinia RIO)

106

Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

105

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obowiązkowych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w obrębie których powstają odpady (tj. sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele itp.) na terenie Gminy Karczew.

104

Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, do Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

103

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Karczewie od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

102

Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury

101

Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

100

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 października 2013 roku w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego

 99

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

 98

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2013 roku

 97

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 96

Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy.

 95

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 22 października 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie do wykonywania zadań w zakresie działalności statutowej Ośrodka

 94

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obowiązkowych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w obrębie których powstają odpady (tj. sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele itp.) na terenie Gminy Karczew.

 93

Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2013 roku w sprawie przyznania nagród dla  dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 92

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza  Karczewa z dnia  8 października 2013 roku w sprawie wytypowania uczniów do nagrody Burmistrza Karczewa za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2012/2013.

 91

 

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 8 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.

 90

 

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza  Karczewa z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

 89

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

 88

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Karczewa   z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

 87

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego Zagóry w Karczewie wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz usługą nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie budowy zaprojektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

 86

Zarządzenie 86/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej  Gminy Karczew na 2014 rok.

  85

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci  niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Powiatowej Szkoły Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 84

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze jednostki organizacyjnej Gminy Karczew Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 83

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 82

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn. Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

 81

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2013 roku.

 80

Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sobiekursk.

 79

Zarządzenie  Nr 79/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 sierpnia 2013  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3l  - zasady ewidencji środków projektu „Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 78

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.

 77

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie. (Opinia RIO do sprawozdania za pierwsze półrocze 2013 r.)

 76

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

 75

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów i Brzezinka w Gminie Karczew.

 74

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na terenie Miasta i Gminy Karczew z wyłączeniem linii oświetlenia terenu boiska w Nadbrzeżu oraz montażu jednej oprawy z podwieszeniem przewodu o długości 50 m we wsi Ostrówek.

 73

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie rozwiązania komisji przetargowej powołanej w dniu 04 czerwca 2013 r. Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 58/2013 do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Karczewie.

 72

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie rozwiązania komisji przetargowej powołanej w dniu 04 czerwca 2013 r. Zarządzeniem Burmistrza Karczewa Nr 59/2013 do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, do Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie.

 71

Zarządzenie  Nr 71/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 70

Zarządzenie  Nr 70/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2013 r.

 69

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2013 roku.

 68

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.

 67

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania zawiadomień w sprawach dotyczących wydawania decyzji administracyjnych o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 66

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2013 roku.

 65

Zarządzenie  Nr 65/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 64

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2013”.

 63

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew, na rok szkolny 2013/2014.

 62

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej siódmej edycji konkursu
„Gmina Karczew w kwiatach – 2013r.".

 61

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2013”.

 60

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dowóz uczniów niepełnosprawnych od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 05-402 Otwock, do Gimnazjum Nr 1 im Batalionu „Zośka” w Otwocku - Mlądz, ul. Majowa 267, do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10, 05-410 Józefów oraz do Szkoły Podstawowej Nr 216 z Oddziałami Integracyjnymi „Klonowego Liścia” w Warszawie, ul. Wolna 36/38.

 59

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, do Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie.

 58

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Karczewie.

 57

Zarządzenie Nr  57/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności charytatywnej w Karczewie w 2013 roku.

 56

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.

 55

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew w kwiatach – 2013 r.”

 54

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2013”

 53

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Karczew.

 52

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie określenia opłat za ekspozycję materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew.

 51

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2013 roku.

 50

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2012 rok.

 49

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

 48

Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

 47

Zarządzenie  Nr 47/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 kwietnia 2013  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3k- zasady ewidencji środków projektu „Integracja społeczna wsi przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

 46

Zarządzenie  Nr 46/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 kwietnia 2013  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3j- zasady ewidencji środków projektu „Przez zabawę do integracji-budowa placu zabaw we wsi Brzezinka”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 45

Zarządzenie  Nr 45/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 kwietnia 2013  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3i- zasady ewidencji środków projektu „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na trenie Gminy Karczew” oraz „Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na trenie Gminy Karczew”, zgodnie z umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji.

 44

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Karczew.

 43

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

 42

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu prac plastycznych, którego tematem będzie logo promujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

 41

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 40

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 167/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za ekspozycję materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew

 39

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

 38

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2013

 37

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zamówienia pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Karczew.

 36

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew (załącznik 1)

 35

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013

 34

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 33

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego

 32

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

 31

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

 30

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie  oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

 29

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

 28

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 27

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 26

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 25

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku – tenis stołowy

 24

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania egzaminacyjnego  dla  Pani Aleksandry  Krawczyk – Majchrzyk nauczyciela  Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Karczewie  ubiegającego  się  o stopień nauczyciela  mianowanego 

 23

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i  przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 22

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku – tenis stołowy

 21

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19 Burmistrza Karczewa z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli gminnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2013/2014

 20

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku

 19

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli gminnych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2013/2014

 18

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 17

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 16

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2013 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 15

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 90/2010 Burmistrza Karczewa  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Karczew oraz jednostki organizacyjne Gminy Karczew.

 14

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rzeczowych uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe

 13

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku – tenis stołowy 

 12

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2013 r.

 11

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych

 10

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie powierzenia  stanowiska  dyrektora  Gminnego  Przedszkola Nr 1  w Karczewie

 9

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresieupowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 8

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 7

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania  komisji  konkursowej  w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora  Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie

 6

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

  5

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2013 roku

 4

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2013 rok

 3

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/314/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 2

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

 1

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie.

Metryka

sporządzono
2016-10-06 przez
udostępniono
2016-10-06 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-07 10:27 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2104
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.