Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018), bieżące, menu 291 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018)

Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Dziennik
Urzędowy

577

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/577/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
 

576

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/576/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 

575

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/575/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 

574

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/574/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej  

573

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/573/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody  

572

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/572/2018 RADU MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
 

571

13.11.2018 UCHWAŁA Nr LXIV/571/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie dzierżawy nieruchomości w gminie Karczew stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 48/4 w obrębie 9 w mieście Karczew, której właścicielem jest Gmina Karczew.
 

570

13.11.2018

UCHWAŁA Nr LXIV/570/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2019 rok
 

569

13.11.2018

UCHWAŁA Nr LXIV/569/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok

 

568

13.11.2018

UCHWAŁA Nr LXIV/568/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

 

567

13.11.2018

UCHWAŁA Nr LXIV/567/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

566

13.11.2018

UCHWAŁA Nr LXIV/566/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie”

 

565

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 paź. 2018 r.,

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

564

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/564/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 paź. 2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

563

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/563/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie przekazania do opinii projektu „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew przez spółkę Komunalne
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o."

 

562

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/562/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019 (OPINIA RIO)

 

561

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/561/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

 

560

19.10.2018

UCHWAŁA NR LXIII/560/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie

 

559

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/559/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie”

 

558

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/558/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Z pasją do nauki w gminie Karczew”

 

557

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/557/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie”

 

556

19.10.2018

UCHWAŁA NR LXIII/556/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

555

19.10.2018

UCHWAŁA Nr LXIII/555/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

554

19.10.2018

UCHWAŁA  Nr LXIII/554/2018  RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 

553

27.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/553/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

552

27.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/552/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

551

27.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/551/2018 RADY MIEJSKIEJ w Karczewie z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

550

27.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/550/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie cofnięcia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. nr XLIII/404/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew

 

549

27.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/549/2018 RADU MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew

 

548

27.09.2018

UCHWAŁA Nr LXII/548/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Karczew Programu "Karczewska Karta Dużej Rodziny".

 

547

27.09.208

UCHWAŁA Nr LXII/547/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Celestynów
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową
dostawę gazu ziemnego.

 

546

27.09.208

UCHWAŁA Nr LXII/546/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działki nr 352/1, 353/1, 354/1 i 355/1 z obrębu 0010-Otwock Mały w gminie Karczew

 

545

11.09.2018

UCHWAŁA Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

544

11.09.2018

UCHWAŁA Nr LXI/544/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

543

11.09.2018

UCHWAŁA Nr LXI/543/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

542

11.09.2018

UCHWAŁA Nr LXI/542/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Stowarzyszenie Klub Karczewskich Morsów

 

541

11.09.2018

UCHWAŁA Nr LXI/541/2018 RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

540

11.09.2018

UCHWAŁA  Nr LXI/540/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działki nr 42/4 i 43/1 z obrębu 5 w mieście Karczew

 

539

 28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/539/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

538

 28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/538/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

537

 28.08.2018 UCHWAŁA  Nr  LX/537/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego
 

536

 28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/536/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

535

 28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/535/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie drugiej hipoteki na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 915 w Otwocku Małym, stanowiącej własność komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie

 

534

28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/534/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Otwocku

 

533

28.08.2018

UCHWAŁA  Nr LX/533/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Otwocku

 

532

28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/532/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej natychmiastowego rozwiązania uciążliwego smrodu z przepompowni ścieków położonej przy ul. Otwockiej w Karczewie, dzierżawionej przez OPWiK

 

531

28.08.2018

UCHWAŁA  Nr LX/531/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

 

530

28.08.2018

UCHWAŁA  Nr LX/530/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.
    
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działki nr 22/1 z obrębu 23 w mieście Karczew

 

529

28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/529/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

528

28.08.2018

UCHWAŁA Nr LX/528/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

527

28.08.2018

UCHWAŁA  Nr LX/527/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 sierpnia 2018 r.
    
w sprawie przekazania do opinii projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „MILKAR”
 

526

09.08.2018

UCHWAŁA NR LIX/526/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
 

525

09.08.2018

UCHWAŁA NR LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

524

09.08.2018

UCHWAŁA NR LIX/524/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew

 
523 21.06.2018 UCHWAŁA Nr LVIII/523/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
 

522

21.06.2018

UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

521

21.06.2018

UCHWAŁA Nr LVIII/521/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie przekazania do opinii projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karczew przez spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o."

 
520 21.06.2018 UCHWAŁA Nr LVIII/520/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
519 21.06.2018 UCHWAŁA Nr LVIII/519/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
 
518 21.06.2018 UCHWAŁA Nr LVIII/518/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok
 
517 21.06.2018 UCHWAŁA Nr LVIII/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
LVIII/517/2018
516 21.06.2018

UCHWAŁA NR LVIII/516/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca  2018 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa, Część 1

LVIII/516/2018
515 21.06.2018

UCHWAŁA NR LVIII/515/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca  2018 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. Karczew

 
514 21.06.2018 UCHWAŁA  Nr LVIII/514/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew
 
513 21.06.2018 UCHWAŁA  Nr LVIII/513/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie sprzedaży działki o nr 123/21 w obrębie 0019 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew
 
512 21.06.2018 UCHWAŁA  Nr LVIII/512/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/4 w obrębie 0028 w Karczewie, której właścicielem jest Gmina Karczew
 
511 21.06.2018 UCHWAŁA  Nr LVIII/511/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza  Karczewa
 
510 21.06.2018 UCHWAŁA  Nr LVIII/510/2018 RADY  MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 
509 21.06.2018 UCHWAŁA Nr LVIII/509/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 
508 21.06.2018

UCHWAŁA Nr LVIII/508/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

507

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/507/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

506

24.05.2018

UCHWAŁA NR LVII/506/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego jednokrotnego koszenia wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle w Gminie Karczew

 

505

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/505/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2018 roku

 

504

24.05.2018

UCHWAŁA NR LVII/504/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIII/478/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew
 

503

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/503/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Park wokół Jeziora Moczydło”

 

502

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/502/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Karczewie

 

501

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/501/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

 

500

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/500/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz
w sprawie ustalenia ich przebiegu

 

499

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/499/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r., dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego

 

498

24.05.2018

UCHWAŁA Nr LVII/498/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Karczew za rok 2017

 

497

26.04.2018

UCHWAŁA  Nr LV/497/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o nr 544/1 i 604 w obrębie 9 oraz działki nr 519 w obrębie 10 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew

 

496

26.04.2018

UCHWAŁA Nr LV/496/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

495

26.04.2018

UCHWAŁA Nr LV/495/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

494

26.04.2018

UCHWAŁA  Nr LV/494/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

 

493

26.04.2018

UCHWAŁA  Nr LV/493/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

 

492

26.04.2018

UCHWAŁA  Nr LV/492/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

 

491

12.04.2018

UCHWAŁA Nr LIV/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

490

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

489

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/489/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

488

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/488/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

487

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/487/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

486

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/486/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Karczew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

485

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/485/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIEz dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycj i dotyczącej obniżenia opłatza odbiór odpadów komunalnych

 

484

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/484/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIEz dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2018 roku

 

483

21.03.2018

UCHWAŁA  Nr LIII/483/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych

 

482

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/482/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

 

481

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock

 

480

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Otwock dotyczącego uruchomienia linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie
Karczew – PKP Otwock

 

479

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego uruchomienia linii autobusowej uzupełniającej ZTM na trasie
Karczew – PKP Otwock

 

478

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/478/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karczew

 

477

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/477/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

476

21.03.2018

UCHWAŁA NR LIII/476/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z
dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 

475

21.03.2018

UCHWAŁA Nr LIII/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

474

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/474/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

473

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

472

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/472/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej
w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 

471

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie utworzenia Klastra Energii Innowacyjny i Efektywny Energetycznie Karczew

 

470

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.
    
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/370/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań wybudowanych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego

 

469

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie

 

468

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

467

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

466

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/466/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 

465

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/465/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o nr 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17 i 123/19 w obrębie 19 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

464

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

 

463

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.
    
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

 

462

27.02.2018

UCHWAŁA Nr LII/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Otwocku w 2018 roku

 

461

13.02.2018

UCHWAŁA Nr LI/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 
460 13.02.2018 UCHWAŁA Nr LI/460/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
 

459

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

 

458

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

457

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/457/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

uzupełniająca Uchwałę XLVIII/439/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 o uzasadnienie jej podjęcia

 

456

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/456/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do wprowadzania danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych

 

455

30.01.2018

UCHWAŁA  Nr L/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

454

30.01.2018

UCHWAŁA  Nr L/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

453

30.01.2018

UCHWAŁA  Nr L/453/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

 

452

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/452/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.
    
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

 

451

30.01.2018

UCHWAŁA  Nr L/451/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

 

450

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

 

449

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/449/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym

 

448

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/448/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

 

447

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/447/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Karczewie

 

446

30.01.2018

UCHWAŁA Nr L/446/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

445

21.01.2018

UCHWAŁA Nr XLIX/445/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2018 r.

w sprawie uczczenia 470-lecia nadania praw miejskich Miastu Karczew

 

444

21.12.2017

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Wa.52.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku

 
443

21.12.2017

UCHWAŁA Nr XLVIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Uchwała Wa.53.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku

 
442

21.12.2017

UCHWAŁA Nr XLVIII/442/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

441

21.12.2017

UCHWAŁA Nr XLVIII/441/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

440

21.12.2017

UCHWAŁA Nr XLVIII/440/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

439

21.12.2017

UCHWAŁA Nr XLVIII/439/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 
438

21.12.2017

UCHWAŁA  Nr XVIII/438/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia  2017 r.
   
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 
437

21.12.2017

UCHWAŁA  Nr XLVIII/437/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 
436

21.12.2017

UCHWAŁA  Nr XLVIII/436/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.
   
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

 
435

21.12.2017

UCHWAŁA  Nr XLVIII/435/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew

 
434

21.12.2017

UCHWAŁA  Nr XLVIII/434/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie najmu części budynku położonego w Karczewie przy ul. Częstochowskiej 24 stanowiącego własność Gmina Karczew

 
433

21.12.2017

UCHWAŁA  Nr XLVIII/433/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

432

21.12.2017

UCHWAŁA NR XLVIII/432/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 
431

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/431/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

430

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/430/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

429

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/429/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

428

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/428/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

427

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/427/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

426

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2018 rok

 

425

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/425/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

 

424

28.11.2017

UCHWAŁA NR XLVII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg

 

423

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/423/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Karczewie w przedmiocie zarzutów nieprzestrzegania terminu załatwienia sprawy

 

422

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/422/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej cześć działki ewidencyjnej nr 36/3 w obrębie 0004 w Karczewie, której właścicielem jest Gmina Karczew

 

421

28.11.2017

UCHWAŁA  Nr XLVII/421/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie nadania nazwy mostowi w Gminie Karczew

 

420

28.11.2017

UCHWAŁA  Nr XLVII/420/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej obejmujące usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

419

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/419/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

418

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/418/2017 RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

417

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

416

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/416/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie z siedzibą przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4 w Karczewie

 

415

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie z siedzibą przy ul. F. Bielińskiego 7 w Karczewie

 

414

28.11.2017

UCHWAŁA Nr XLVII/414/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

413

25.10.2017

UCHWAŁA Nr XLVI/413/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 
412 25.10.2017 UCHWAŁA Nr XLVI/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 

411

25.10.2017

UCHWAŁA Nr XLVI/411/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2018

 
410 25.10.2017 UCHWAŁA Nr XLVI/410/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2018
 
409 25.10.2017 UCHWAŁA  Nr XLVI/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 października 2017r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
 
408 25.10.2017 UCHWAŁA  Nr  XLVI/408/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 października 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o nr 117/2 i 118/1 we wsi Całowanie w gminie Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.
 
407 25.10.2017 UCHWAŁA  Nr XLVI/407/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 października 2017r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 
406 25.10.2017 UCHWAŁA  Nr XLVI/406/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. o nr 532 i 533 w obrębie 15 w mieście Karczew będących własnością Gminy Karczew
 
405 25.10.2017 UCHWAŁA NR XLVI/405/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
 
404 25.10.2017 UCHWAŁA NR XLVI/404/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew, a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 
403 25.10.2017 UCHWAŁA Nr XLVI/403/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Karczew, a Miastem Otwock, Gminą Józefów i Gminą Celestynów porozumienia w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Karczewie
 
402 25.10.2017 UCHWAŁA Nr XLVI/402/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
 

401

25.10.2017

UCHWAŁA Nr XLVI/401/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych niezbędnych do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
 

400

25.10.2017

UCHWAŁA Nr  XLVI/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
 

399

04.10.2017

UCHWAŁA Nr XLV/399/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

398

04.10.2017

UCHWAŁA Nr XLV/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

 

397

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/397/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

396

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września  2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

 

395

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/395/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września  2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLI/370/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 lipca
2017 r. w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań wybudowanych
przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie z
finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego

 

394

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/394/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września  2017r.

w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej

 

393

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/393/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września  2017r.

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w Karczewie w
zachodniej części miasta Karczewa

 

392

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września  2017r.

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie

 

391

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/391/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września  2017r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w Gminie Karczew

 

390

14.09.2017

UCHWAŁA NR XLIV/390/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017r.

w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

389

14.09.2017

UCHWAŁA NR XLIV/389/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

388

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017r.

w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

387

14.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIV/387/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew

 

386

07.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIII/386/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 7 września 2017r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

385

07.09.2017

UCHWAŁA Nr XLIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 7 września 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

384

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

383

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

 

382

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/382/2917 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.  

w sprawie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Celestynów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową
dostawę gazu ziemnego

 

381

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/381/2917 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.  

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Glinkach w gminie Karczew
stanowiącej cześć działki ewidencyjnej nr 455/30 w obrębie 0003-Glinki,
której właścicielem jest Gmina Karczew

 

380

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/380/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.
    
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Otwockiego

 

379

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/379/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

 

378

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/378/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew, a firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek oraz gminami
Góra Kalwaria, Piaseczno, Wiązowna, Ząbki i Zielonka, dotyczącej realizacji projektu pn. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”

 

377

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola w Sobiekursku

 

376

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim

 

375

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola Nr 3 im. „Ługuś” w Karczewie

 

374

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola Nr 2 im. „Tęczowa Kraina” w Karczewie

 

373

29.08.2017

UCHWAŁA Nr XLII/373/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie

 

372

20.07.2017

UCHWAŁA Nr XLI/372/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 20 lipca 2017r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

371

20.07.2017

UCHWAŁA NR XLI/371/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 20  lipca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconego w  szkołę podstawową

 

370

20.07.2017

UCHWAŁA  Nr XLI/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań wybudowanych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego

 

369

11.07.2017

UCHWAŁA Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

368

11.07.2017

UCHWAŁA  Nr XL/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  11 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Otwockiego

 

367

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

366

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

365

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/365/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 

364

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/364/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew za 2016 r.
    
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2016 rok

 

363

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/363/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

 

362

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/362/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego

 

361

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Karczew, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg

 

360

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/360/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości będących we władaniu Gminy Karczew o treści odpowiadającej służebności przesyłu

 

359

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

 

358

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika w ulicy Częstochowskiej w Karczewie

 

357

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/357/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. o nr 2/11 i 9/2 w obrębie 15 w mieście Karczew będącej we władaniu samoistnym Gminy Karczew

 

356

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew

 

355

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/355/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.
    
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"  

 

354

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/354/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

 

353

21.06.2017

UCHWAŁA  Nr XXXIX/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie  zmiany nazwy ulicy „Mariana Buczka” na ulicę „Mikołaja Kopernika”
w mieście Karczew

 

352

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/352/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Karczewie

 

351

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

350

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

349

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

348

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

347

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół tworzących Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie

 

346

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 

345

21.06.2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie  zmiany nazwy ulicy „Generała Zygmunta Berlinga” na ulicę „ Gen. Stanisława Maczka” w mieście Karczew

 

344

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

343

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew

 

342

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

 

341

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew

 

340

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wiejskim Gminy Karczew

 

339

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 81/17 w obrębie 10, której właścicielem jest Gmina Karczew

 

338

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 

337

30.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.


w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Karczew za rok 2016

 

336

10.05.2017

UCHWAŁA Nr XXXVII/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 maja 2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

XXXVII/336/2017

335

27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

334

27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

333

27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.


zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 

332

27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

XXXVI/332/2017

331

27.04.2017

UCHWAŁA  Nr XXXVI/331/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 915 w Otwocku Małym, stanowiącej własność Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie

 
330 27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/330/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika w ulicy Częstochowskiej w Karczewie

 

329

27.04.2017

UCHWAŁA  Nr XXXVI/329/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

328

27.04.2017

UCHWAŁA  Nr XXXVI/328/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Otwockiego
 

327

27.04.2017

UCHWAŁA  Nr XXXVI/327/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Otwockiego

 

 

326

27.04.2017

UCHWAŁA  Nr XXXVI/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Otwockiego

 

325

27.04.2017

UCHWAŁA  Nr XXXVI/325/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o nr 1/27 i 1/28 w obrębie 26 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.

 

324

27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zajęcia stanowiska wobec planowanej lokalizacji cmentarza wschodniego na terenie Gminy Karczew

 
323 27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/323/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego z Powiatem Otwockim

 
322 27.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXVI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 503 w obrębie nr 46

 
321 27.04.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/321/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów, Gminą Celestynów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem oraz Klubem Sportowym OK! Sport Warszawa przy realizacji projektu pn. „Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”
 

320

 24.04.2017

UCHWAŁA  Nr  XXXV/320/201 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

 
319  24.04.2017 UCHWAŁA Nr XXXV/319/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 24 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2023
 

318

12.04.2017

UCHWAŁA Nr XXXIV/318/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2023

 

317

29.03.2017

UCHWAŁA Nr XXXIII/317/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 
316 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 

315

29.03.2017

UCHWAŁA  Nr XXXIII/315/2017 RADY  MIEJSKIEJ  W   KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Karczew na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług

 
314 29.03.2017 UCHWAŁA Nr  XXXIII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany wysokości diety zryczałtowanej dla sołtysów  Gminy Karczew
 
313 29.03.2017 UCHWAŁA Nr  XXXIII/313/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”
 

312

29.03.2017

UCHWAŁA Nr XXXIII/312/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” na terenie Gminy Karczew.

 
311 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/311/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXIII/311/2017
310 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/310/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXIII/310/2017
309 29.03.2017

UCHWAŁA Nr XXXIII/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew

Wojewoda Mazowiecki - Rostrzygnięcie nadzorcze

XXXIII/309/2017
308 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/308/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew
 
307 29.03.2017 UCHWAŁA  Nr XXXIII/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Glinkach w gminie Karczew
 
306 29.03.2017 UCHWAŁA  Nr XXXIII/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
XXXIII/306/2017
305 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/305/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów, Gminą Celestynów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem oraz Klubem Sportowym OK! Sport Warszawa przy realizacji projektu pn. „Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”
 
304 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2023
 
303 29.03.2017 UCHWAŁA  Nr XXXIII/303/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017 - 2026
 
302 29.03.2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/302/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
XXXIII/302/2017
301 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/301/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi
 
300 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
299 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2017 roku realizacji zadania pn. „Kompleksowa budowa
i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew”
 
298 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
 
297 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Celestynów – etap II” przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
296 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Karczew a Gminą Celestynów celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 
295 13.02.2017 UCHWAŁA Nr XXXII/295/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie włączenia Gminy Karczew
do Metropolii Warszawskiej w związku ze skierowaniem po obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
 

294

25.01.2017

UCHWAŁA Nr XXXI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

 

293

25.01.2017

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 
292 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2017 roku
 
291 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej  dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
290 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/290/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi
 
289 25.01.2017 UCHWAŁA  Nr XXXI/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie sprzedaży działki o nr 192 w obrębie 10 w mieście Karczewstanowiącej własność Gminy Karczew
 
288 25.01.2017 UCHWAŁA  Nr XXXI/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 47 w obrębie 29 będącej we władaniu Gminy Karczew
 
287 25.01.2017 UCHWAŁA  Nr XXXI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w gminie Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161 we wsi Sobiekursk, której władającym jest Gmina Karczew.
 
286 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/286/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018
XXXI/286/2017
285 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
XXXI/285/2017
284 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/284/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
XXXI/284/2017
283 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/283/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
XXXI/283/2017
282 25.01.2017

UCHWAŁA Nr XXXI/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr 5.39.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały

XXXI/282/2017
281 25.01.2017 UCHWAŁA  Nr XXXI/281/2017 RADY  MIEJSKIEJ  W   KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie
 
280 25.01.2017 UCHWAŁA Nr XXXI/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  25 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Karczew przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej
 

279

30.12.2016

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania planowanego deficytu

 
278  30.12.2016

UCHWAŁA Nr XXX/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

Opinia rio dot planowanej kwoty dlugu 2017

 
277  30.12.2016 UCHWAŁA  Nr XXX/277/2016 RADY  MIEJSKIEJ  W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
 
276  16.12.2016 UCHWAŁA Nr XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
 
275  16.12.2016 UCHWAŁA  Nr XXIX/275/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew.
 
274  16.12.2016 UCHWAŁA  Nr XXIX/274/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  16 grudnia 2016 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79/42 w obrębie 4, której właścicielem jest Gmina Karczew.
 
273  16.12.2016 UCHWAŁA Nr  XXIX/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wiejskim Gminy Karczew
 
272  16.12.2016 UCHWAŁA Nr XXIX/272/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2026
 
271  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XXVIII/271/2016
270  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
 269  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     na rok
XXVIII/269/2016
268  30.11.2016 UCHWAŁA Nr  XXVIII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej  ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
XXVIII/268/2016
267  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. nr XLIII/404/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew
 
266  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
265  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
264  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
263  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
XXVIII/263/2016
262  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
XXVIII/262/2016
261  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta Karczewa
XXVIII/261/2016
260  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego  
 
259  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/259/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany granic miasta Karczewa oraz przeprowadzenia konsultacji
 
258  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30  listopada 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
XXVIII/258/2016
257  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  30 listopada 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
XXVIII/257/2016
256  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 47 w obrębie 29 będącej we władaniu Gminy Karczew
 
255  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 48 w obrębie 5, której właścicielem jest Gmina Karczew.
 
254  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego
 
253  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/253/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Wspomagania Wsi dotyczącej przystąpienia do projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”.
 
252  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
XXVIII/253/2016
251  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/251/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2017/2018
XXVIII/251/2016
250  30.11.2016

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr 5.38.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały

XXVIII/250/2016
249  30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
XXVIII/249/2016Metryka

sporządzono
2016-12-06 przez
udostępniono
2016-12-06 00:00 przez Wojciech Pokrywczyński
zmodyfikowano
2019-08-14 13:44 przez Pokrywczyński Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7770
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.