Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały VI Kadencji(2010-2014) (81-161)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(81-161), bieżące, menu 240 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(81-161)

(81-161)

L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

Aktualne/Nie aktualne

 161

 28.XII.2011

Uchwała Nr XX/161/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew

 XX/161/2011

 

 160

 28.XII.2011

Uchwała Nr XX/160/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011r. pomiędzy Gminą Karczew a Gminą Otwock zawartego zgodnie z Uchwałą Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

 159

 28.XII.2011

Uchwała Nr XX/159/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 XX/159/2011

 

 158

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/158/2011 z dnia13 grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 

 157

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/157/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011 

 XIX/157/2011

 

 156

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/156/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

 

 

 155

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/155/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku

 

 

 154

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/154/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/135/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zgody na przekazanie w posiadanie zależne części nieruchomości gruntowej położonej w mieście Karczew,oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 w obrębie 24.

 

 

 153

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/153/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

 

 152

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/152/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 

 151

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/151/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 510 w obrębie 4 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 150

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/150/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 XIX/150/2011

 

 149

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/149/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

 148

 13.XII.2011

Uchwała Nr XIX/148/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew

 XIX/148/2011

 

 147

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/147/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011 

 XVIII/147/2011

 

 146

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/146/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/65/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew

 

 

 145

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/145/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie

 XVIII/145/2011

 

 144

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/144/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie

 

 

 143

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/143/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 142

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/142/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku

 XVIII/142/2011

 

 141

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/141/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku

 

 

 140

  29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/140/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Józefów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na okres 12 miesięcy przez podmioty wchodzące w skład Grupy Zakupowej

 

 

 139

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/139/2011 z dnia 29 listopada 2011roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 XVIII/139/2011

 

 138

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/138/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej 

 XVIII/138/2011

 

 137

 29.XI.2011 

Uchwała Nr XVIII/137/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

 

 

 136

 29.XI.2011

Uchwała Nr XVIII/136/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Karczew za lata 2007 – 2008 i 2009 – 2010”.

 

 

 135

 29.XI.2011

Uchwała Nr XVIII/135/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zgody na przekazanie w posiadanie zależne części nieruchomości gruntowej położonej w mieście Karczew, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 w obrębie 24.

 

 

 134

 15.XI.2011

Uchwała Nr XVII/134/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do przeprowadzenia prac przygotowujących emisję obligacji wieloletnich lub innych źródeł finansowania

 

 

 133

 15.XI.2011

Uchwała Nr XVII/133/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 132

 15.XI.2011

Uchwała Nr XVII/132/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie jednoosobowej spółki Gminy Karczew pod firmą „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 131

 15.XI.2011

Uchwała Nr XVII/131/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania na zabudowanej nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1 objętej księgą wieczystą Kw nr WA1O/00054394/7,
na rzecz Ludowego Klubu Sportowego "Mazur" w Karczewie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

 

 

 130

 15.XI.2011

Uchwała Nr XVII/130/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Karczew darowizny w formie zabudowanej nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, oznaczonej jako działka ew. nr 165 z obrębu 33
o powierzchni 3,8057 ha

 

 

 129

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/129/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Ofiar Katynia na Czesława Miłosza.

 

 

 128

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/128/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Henryka Wawrzynowskiego o należyte rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Karczewa

 

 

 127

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/127/2011 z dnia 26 października 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 126

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/126/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

 

 

 125

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/125/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukówiec

 

 

 124

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/124/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinka

 

 

 123

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/123/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

 122

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/122/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

 121

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/121/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 503 w obrębie nr 46

 

 

 120

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/120/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie woli zawarcia porozumienia o współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem Celestynów

 

 

 119

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/119/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

 

 118

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/118/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

 

 117

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/117/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Karczew do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 116

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/116/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia przez Zespół Szkół w Karczewie do realizacji projektu pt.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 115

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/115/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016

 

 

 114

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/114/2011 z dnia 26 października 2011 roku  w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa -Praga w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję 2012-2015

 

 

 113

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/113/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 

 

 112

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/112/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karczew.

 

 

 111

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/111/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie sprzedaży udziału w działce o nr ew. 1032 położonej w Otwocku Wielkim.

 

 

 110

 26.X,2011

Uchwała Nr XVI/110/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 97/7 w obrębie 20 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 109

 22.IX.2011 

Uchwała Nr XV/109/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Gminą Karczew a Akademią Obrony Narodowej celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

 

 

 108

 22.IX.2011 

Uchwała Nr XV/108/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do podjęcia i prowadzenia negocjacji w przedmiocie połączenia spółki komunalnej Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie ze spółką komunalną Miasta Otwock Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku

 

 

 107

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/107/2011 z dnia 22 września 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 106

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/106/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019 

 

 

 105

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/105/2011 z dnia 22 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego

 

 

 104

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/104/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 września 2004 roku w sprawie utworzenia specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

 

 103

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/103/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

 

 102

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/102/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

 

 

 101

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/101/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 52/4 w obrębie 9 w Karczewie stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 100

 22.IX.2011

Uchwała Nr XV/100/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przejęcia nieodpłatnie na własność Gminy Karczew nieruchomości położonej w Janowie oznaczoną nr ew. 204/2.

 

 

 99

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 98

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011 – 2019

 

 

 97

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/97/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Gminą Karczew a Akademią Obrony Narodowej celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

 

 

 96

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/96/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zadbajmy o jakość powietrza w Gminie Karczew – termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”

 

 

 95

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/95/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

 

 94

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/94/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia udziału w nieruchomości przeznaczonej pod parking.

 

 

 93

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/93/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew oznaczonej jako działka ew. nr 48/4 w obrębie 9, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 92

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/92/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną nr 48 w obrębie 5, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 91

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/91/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/2 w obrębie 34 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 90

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/90/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/341/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew

 

 

 89

 26.VIII.2011

Uchwała Nr XIV/89/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do  konkursu zamkniętego  wniosek nr POKL/07.03.00-14-427/10-00 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.3„ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

 

 88

 12.VII.2011

Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

 

 

 87

 12.VII.2011

Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

 

 

 86

 12.VII.2011

Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Karczew

 

 

 85

 12.VII.2011

Uchwała Nr XIII/85/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie woli przejęcia przez Gminę Karczew nieruchomości wraz z naniesieniami położonymi w Karczewie przy ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, będącej własnością stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Ludowy Klub Sportowy "Mazur" w Karczewie

 

 

 84

 12.VII.2011

Uchwała Nr XIII/84/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie dzierżawy części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 509/1 oraz 510 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew.

 

 

 83

 28.VI.2011

Uchwała Nr XIII/83/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 121/4 w obrębie 10 stanowiącej własność Gminy Karczew.

 

 

 82

 28.VI.2011

Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

 

 81

 28.VI.2011

Uchwała Nr XII/81/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-06 13:03 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2138
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.